Faktúry


Základné informácie

Základné informácie k API, autentizáciu, stavové kódy, HTTP metódy, dátové typy a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie

Zoznam faktúr

 • URI: /api/v2/invoices/{invoice_number}?invoice_numbers={invoice_numbers}&creation_time_from={creation_time_from}&last_update_time_from={last_update_time_from}&page={page}&paid_yn={paid_yn}&type={type}
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application / json
 • parametre (musí byť definovám aspoň jeden parameter):
  • invoice_number (string) - číslo faktúry
  • invoice_numbers (string) - čísla faktúr oddelená bodkočiarkou ;
  • creation_time_from (date) - vráti faktúry vytvorené od tohto dátumu
  • last_update_time_from (date) - vráti faktúry zmenené od tohto dátumu
  • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1
  • paid_yn (bool) - ak je 1, vráti zaplatené faktúry
  • type (string) - typ dokladu, hodnoty sú:
   • invoice - faktúra
   • creditNote - dobropis
   • receipt - účtenka

Odpoveď

Zoznam faktúr je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

 • telo

  • current_page (int) - aktuálna strana
  • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
  • number_of_pages (int) - celkový počet strán
  • number_of_items (int) - celkový počet položiek
  • invoices (array) - pole objektov s faktúrami
   • invoice_number (string) - číslo faktúry
   • related_invoice_number (string) - číslo súvisiace faktúry, iba u dobropisu
   • type (string) - typ faktúry, hodnoty:
    • invoice - faktúra
    • creditNote - dobropis
    • receipt - účtenka
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
   • case_number (string) - číslo obchodného prípadu
   • language_id (language) - jazyk faktúry
   • currency_id (currency) - mena faktúry
   • date_of_issuance (date) - dátum vystavenia
   • date_of_vat_revenue_recognition (date) - dátum zdaniteľného plnenia
   • date_of_expiration (date) - dátum splatnosti
   • creation_time (date) - dátum vytvorenia
   • variable_symbol (string) - variabilný symbol
   • specific_symbol (string) - špecifický symbol
   • payment (string) - platba
   • paid_yn (bool) - zaplatené
   • paid_date (date) - dátum zaplatenia
   • total_with_vat (float) - celková suma s DPH
   • total_without_vat (float) - celková čiastka bez DPH
   • note (string) - poznámka
   • invoice_pdf_url (string) - URL na PDF faktúru
   • supplier (object) - dodávateľ
    • email (string) - email
    • phone (string) - telefón
    • name (string) - meno osoby alebo názov firmy
    • street (string) - ulica a číslo
    • city (string) - mesto
    • zips (string) - PSČ
    • country_id (country) - stať
    • company_yn (bool) - príznak či je firma
    • var_payer_yn (bool) - príznak či je platiteľ DPH
    • ico (string) - IČ
    • dic (string) - DIČ
    • account_number (string) - číslo účtu
    • IBAN (string) - IBAN
    • swift (string) - SWIFT
    • web (string) - webová stránka
   • customer (object) - zákazník
    • email (string) - email
    • phone (string) - telefón
    • name (string) - meno osoby alebo názov firmy
    • street (string) - ulica a číslo
    • city (string) - mesto
    • zips (string) - PSČ
    • country_id (country) - stať
    • company_yn (bool) - príznak či je firma
    • ico (string) - IČ
    • dic (string) - DIČ
   • items (array) - pole objektov s položkami
    • code (string) - kód, len ak je položka produkt a je k u produktu zadaný, inak je hodnota null
    • name (string) - názov, len ak je položka produkt, inak je hodnota null
    • description (string) - opis
    • quantity (float) - počet kusov
    • unit (string) - jednotka
    • vat (float) - percentuálny sadzba DPH
    • price_per_unit_with_vat (float) - cena za jednotku s DPH
    • price_per_unit_without_vat (float) - cena za jednotku bez DPH
    • price_with_vat (float) - cena za s DPH
    • price_without_vat (float) - cena za bez DPH
   • EET (object) - informácie o EET (bude vyplnené iba u faktúry typu účtenka)
    • send_yn (bool) - príznak či sa má poslať do EET, určuje systém a to na základe nastavenia v eshope
    • production_yn (bool) - ak je hodnota 0, nie je v eshope aktivovaný produkčnej režim napojenia na EET a dáta sa do EET posielajú v neprodukčním testovacom režime
    • id_provoz (string) - ID prevádzkárne
    • id_pokl (string) - ID pokladničného zažízení
    • rezim (string) - režim EET, hodnoty:
     • common - bežný
     • simplified - zjednodušený
    • bkp (string) - BKP (bezpečnostný kód daňovníka)
    • fik (string) - FIK (fiškálna identifikačný kód)
    • PKP (string) - PKP (podpisový kód daňovníka)
   • recapitulation_currency_id (currency) - mena rekapitulácia DPH. Pokiaľ bude faktúra v inej mene ako je mena krajiny prevádzkovateľa esohpu, inými slovami ak eshop predáva do zahraničia, bude tu mena prevádzkovateľa eshopu, čiže mena v ktorej je prehľad DPH. Ak nie je uvedené, je prehľad DPH vo mene faktúry.
   • recapitulation_currency_rate (float) - kurz meny rekapitulácia DPH
   • recapitulation_vats (array) - prehľad DPH, pole objektov s jednotlivými hladinami DPH, kľúč poľa je percentuálny sadzba DPH
    • base (float) - základ
    • vat (float) - výška DPH
    • total (float) - celkom s DPH
   • recapitulation_vats_total (object) - prehľad DPH celkom
    • base (float) - základ
    • vat (float) - výška DPH
    • total (float) - celkom s DPH
 • príklad odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "current_page": "",
    "current_page_items": "",
    "number_of_pages": "",
    "number_of_items": "",
    "invoices": [
      {
        "invoice_number": "",
        "related_invoice_number": "",
        "type": "",
        "order_number": "",
        "external_order_number": "",
        "case_number": "",
        "language_id": "",
        "currency_id": "",
        "date_of_issuance": "",
        "date_of_vat_revenue_recognition": "",
        "date_of_expiration": "",
        "creation_time": "",
        "variable_symbol": "",
        "specific_symbol": "",
        "payment": "",
        "paid_yn": "",
        "paid_date": "",
        "total_with_vat": "",
        "total_without_vat": "",
        "note": "",
        "invoice_pdf_url": "",
        "supplier": {
          "email": "",
          "phone": "",
          "name": "",
          "street": "",
          "city": "",
          "zip": "",
          "country_id": "",
          "company_yn": "",
          "var_payer_yn": "",
          "ico": "",
          "dic": "",
          "account_number": "",
          "iban": "",
          "swift": "",
          "web": ""
        },
        "customer": {
          "email": "",
          "phone": "",
          "name": "",
          "street": "",
          "city": "",
          "zip": "",
          "country_id": "",
          "company_yn": "",
          "ico": "",
          "dic": ""
        },
        "items": [
          {
            "description": "",
            "info": "",
            "unit": "",
            "quantity": "",
            "price_per_unit_with_vat": "",
            "price_per_unit_without_vat": "",
            "price_with_vat": "",
            "price_without_vat": "",
            "vat": ""
          }
        ],
        "eet": {
          "send_yn": "",
          "production_yn": "",
          "id_provoz": "",
          "id_pokl": "",
          "rezim": "",
          "bkp": "",
          "fik": "",
          "pkp": ""
        },
        "vats": [
          {
            "base": "",
            "vat": "",
            "total": "",
            "vat_value": ""
          }
        ],
        "vat_totals": {
          "base": "",
          "vat": "",
          "total": ""
        }
      }
    ]
  }
  

PDF faktúra

Vracia faktúru vo formáte PDF

 • URI: / api / v2 / invoice / {invoice_number} / pdf
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application / json
 • parametre:
  • invoice_number (string) - číslo faktúry
 • hlavičky odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/pdf