Dokumentácia API - Objednávky

Základné informácie

Základné informácie k API, autentizácii, stavovým kódom, HTTP metódam, dátovým typom a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie

Vytvorenie objednávky

Systém počas importu objednávok cez API porovnáva zákaznícke údaje v e-shope s tými v objednávke. Keď sa nájde zhodný zákazník s e-mailom, potom je priradený k danej objednávke.

Požiadavka

 • URI: /api/v2/orders
 • HTTP metóda: POST
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • telo:

  • send_emails_yn (bool) - poslanie e-mailu, ktorý je naviazaný na stav objednávky, východisková hodnota je true
  • send_sms_yn (bool) - poslanie SMS, ktorá je naviazaná na stav objednávky, východisková hodnota je true (SMS služba nie je štandardne aktívna, viac nájdete v Nastavení SMS)
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky, jazyk musí byť vytvorený v administrácii e-shopu
   • prices_with_vat_yn (bool) - príznak, ak sú ceny s DPH, pokiaľ nie je zadaný berie sa podľa nastavenia z administrácie
   • status (string) - názov stavu objednávky z administrácie (východiskový stav pri novej objednávke je Prijatá), zoznam stavov sa dá zistiť pomocou metódy GET, viac v sekcii Stavy objednávky
   • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
   • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
   • internal_note (string) - interná poznámka
   • variable_symbol (string) - variabilný symbol (maximálna dĺžka 10 znakov, len číslice). Pokiaľ nie je uvedené, generuje sa systémom z čísla obchodného prípadu. Možné hodnoty sú:
    • case - doplní sa automaticky variabilný symbol z čísla obchodného prípadu
    • order - doplní sa automaticky variabilný symbol z čísla objednávky
    • variabilný symbol (maximálna dĺžka 10 znakov, len číslice) - doplní sa vlastná hodnota
   • creation_time (date) - čas vytvorenia objednávky
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - e-mail zákazníka
    • phone (string) - telefón
    • firstname_invoice (string) - fakturačné meno
    • surname_invoice (string) - fakturačné priezvisko
    • street_invoice (string) - fakturačná ulica a číslo
    • city_invoice (string) - fakturačné mesto
    • state_invoice (string) - fakturačný okres
    • zip_invoice (string) - fakturačné PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturačná krajina
    • postal_yn (bool) - príznak doručovacej adresy, pokiaľ posielate doručovacia adresa musí mať hodnotu true
    • firstname_postal (string) - doručovacie meno
    • surname_postal (string) - doručovacie priezvisko
    • street_postal (string) - doručovacia ulica a číslo
    • city_postal (string) - doručovacie mesto
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovacie PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovacia krajina
    • company_postal (string) - doručovací názov firmy
    • company_yn (bool) - príznak, či je zákazník firma
    • company (string) - názov firmy, povinné pokiaľ je firma
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - príznak, ak je firma platca DPH
    • pricelist_name (string) - názov cenníka
    • pricelist_percent (int) - percentá zľavy cenníka (len informatívne, s percentami sa nikde nepočíta)
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
   • products (array) - pole objektov s produktmi
    • code (string) - kód produktu
    • code_supplier (string) - kód dodávateľa
    • ean (string) - EAN produktu
    • title (string) - názov produktu
    • quantity (float) - počet kusov
    • unit (string) - jednotka
    • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktu
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • buy_price (float) - nákupná cena
    • recycling_fee (float) - recyklačný poplatok
    • weight (int) - váha jednej jednotky produktu v gramoch
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu, ktorá sa prepisuje do faktúry
    • parameters (array) - pole objektov s parametrami produktu
     • name (string) - názov parametra
     • value (string) - hodnota parametra
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje sa s kódom dopravy (vo vlastných poliach) v administrácii
    • name (string) - názov dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje sa s kódom platby (vo vlastných poliach) v administrácii
    • name (string) - názov platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - príznak, či sa má poslať objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
    • key (string) - kľúč vlastného poľa
    • value (string) - hodnota vlastného poľa
   • invoice (object) - faktúra, možnosť vygenerovania faktúry
    • generate_yn (bool) - príznak o vygenerovaní faktúry, pokiaľ bude FALSE, nevygeneruje sa vôbec, ani v prípade, že je zapnuté automatické generovanie faktúry
    • expiration_date (date) - dátum splatnosti, pokiaľ nie je vyplnené, berie sa aktuálny dátum + nastavená hodnota z administrácie
    • date_of_issuance (date) - dátum vystavenia
    • date_of_vat_revenue_recognition (date) - dátum zdaniteľného plnenia

príklad požiadavky

  POST /api/v2/orders HTTP/1.1

  Content-Type: application/json

  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

 

  

         

Odpoveď

 • telo:
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • external_order_number (string) - externé číslo objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky, pokiaľ sa objednávka nevytvorí, vracia null
   • order_url (string) - URL adresa, kde sa nachádza objednávka
   • created_yn (bool) - príznak, či sa objednávka vytvorila
   • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornení pri spracovaní objednávky
    • object (string) - názov objektu (časť JSON), ktorého sa správa týka
    • property (string) - hodnota, ktorej sa správa týka
    • message (string) - text správy

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK

  Content-Type: application/jsonAktualizácia objednávok

Požiadavka

 • URI: /api/v2/orders
 • HTTP metóda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • telo:

  • objednávky sa párujú podľa čísla order_number. Pri zmene stavu sa posielajú e-maily (pokiaľ je nejaký e-mail pri stave objednávky nastavený). V odpovedi sú všetky objednávky, ktoré boli v požiadavke.
  • send_emails_yn (bool) - poslanie e-mailu pri zmene stavu (pokiaľ je nejaký e-mail nastavený), východisková hodnota je true
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • status (string) - názov stavu objednávky, stav musí byť vytvorený v administrácii, zoznam stavov sa dá zistiť pomocou metódy GET /api/v2/orders/states
   • status_id (int) - ID stavu objednávky, stav musí byť vytvorený v administrácii, zoznam stavov sa dá zistiť pomocou metódy GET /api/v2/orders/states
   • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
   • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
   • internal_note (string) - interná poznámka
   • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
    • key (string) - kľúč vlastného poľa
    • value (string) - hodnota vlastného poľa
   • invoice (object) - faktúra, možnosť vygenerovania faktúry
    • generate_yn (bool) - príznak o vygenerovaní faktúry, pokiaľ bude FALSE, nevygeneruje sa vôbec, ani v prípade že je zapnuté automatické generovanie faktúry
    • expiration_date (date) - dátum splatnosti, pokiaľ nie je vyplnený, berie sa aktuálny dátum + nastavená hodnota z administrácie
    • date_of_issuance (date) - dátum vystavenia
    • date_of_vat_revenue_recognition (date) - dátum zdaniteľného plnenia

príklad požiadavky

  PUT /api/v2/orders HTTP/1.1

  Content-Type: application/json

  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

       

Odpoveď

 • telo:
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • order_url (string) - URL adresa, kde sa nachádza objednávka
   • updated_yn (bool) - príznak, či sa objednávka aktualizovala
   • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornení pri spracovaní objednávky
    • object (string) - názov objektu (časť JSON), ktorého sa správa týka
    • property (string) - hodnota, ktorej sa správa týka
    • message (string) - text správy

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK

  Content-Type: application/json

  

Zmazanie objednávok

 • URI: /api/v2/orders/?order_number={order_number}&order_numbers={order_numbers}
 • HTTP metóda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre (musí byť definovaný aspoň jeden parameter):
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávok oddelené bodkočiarkou ;

Odpoveď

 • telo:
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • deleted_yn (bool) - príznak, či je objednávka zmazaná
   • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornení pri spracovaní objednávky
    • object (string) - názov objektu (časť JSON), ktorého sa správa týka
    • property (string) - hodnota, ktorej sa správa týka
    • message (string) - text správy

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK

  Content-Type: application/json

Zoznam objednávok

 • URI: /api/v2/orders/{order_number} ?order_numbers={order_numbers} &creation_time_from={creation_time_from} &creation_time_to={creation_time_to} &last_update_time_from={last_update_time_from} &page={page} &status={status} &paid_yn={paid_yn}
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre - slúžia pre filtrovanie výstupu:
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávok oddelené bodkočiarkou ;
  • creation_time_from (date) - vráti objednávky vytvorené od tohto dátumu
  • creation_time_to (date) - vráti objednávky vytvorené do tohto dátumu vrátane
  • last_update_time_from (date) - vráti objednávky zmenené od tohto dátumu
  • paid_yn (bool) - pokiaľ je 1, vráti zaplatené objednávky
  • status (string) - stav objednávky, pokiaľ bude prázdny, vráti objednávky kde nie je žiadny stav
  • status_id (int) - ID stavu objednávky
  • language (language) - jazyková mutácia, na ktorej objednávka vznikla
  • email (string) - e-mail zákazníka objednávky
  • payment_type (string) - typ platby, možné hodnoty sú: cash - v hotovosti cashOnDelivery - dobierka command - prevodom moneybookers - skrill paypal - PayPal payu - PayU homecredit - Homecredit tatrapay - TatraPay tatracardpay - CardPay comgate - ComGate cetelem - Hello bank gopay - GoPay fio - Fio gpwebpay - GP webpay cofidis - Cofidis essox - Essox twisto - Twisto cashOnCashRegister - V hotovosti na pokladni cardOnCashRegister - Kartou na pokladni thepay - ThePay custom - Vlastné
  • shipment_type (string) - typ dopravy, možné hodnoty sú:
   • ceskaPosta - Česká pošta
   • slovenskaPosta - Slovenská pošta
   • ulozenka - Uloženka
   • zasilkovna - Zásielkovňa
   • dpd - DPD
   • ppl - PPL
   • gls - GLS
   • custom - Vlastná doprava
  • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1
  • order_by (string) - radenie, možné hodnoty sú:
   • creation_time - zoradí podľa času vytvorenia
   • last_update_time - zoradí podľa času zmeny
  • order_dir (string) - smer radenia, možné hodnoty sú:
   • asc - vzostupne
   • desc - zostupne

Odpoveď

Zoznam objednávok je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

 • telo:

  • current_page (int) - aktuálna strana
  • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
  • number_of_pages (int) - celkový počet strán
  • number_of_items (int) - celkový počet položiek
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • case_number (string) - číslo obchodného prípadu
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky
   • currency_id (currency) - mena objednávky
   • default_currency_rate (currency) - kurz pre východiskovú menu. Prepočet ceny do východiskovej meny vykonáte ako: cena * (1 / default_currency_rate)
   • prices_with_vat_yn (bool) - príznak, či sú ceny s DPH
   • status_id (int) - ID stavu objednávky
   • status (string) - názov stavu objednávky
   • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
   • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
   • oss_yn (bool) - príznak, či bola objednávka vytvorená v režime OSS
   • internal_note (string) - interná poznámka
   • last_update_time (date) - dátum aktualizácie
   • creation_time (date) - dátum vytvorenia
   • variable_symbol (string) - variabilný symbol
   • total_weight (int) - celková váha objednávky
   • order_total (float) - celková cena s DPH
   • order_total_before_round (float) - celková cena s DPH pred zaokrúhlením
   • order_total_rest (float) - hodnota zaokrúhlenia celkovej ceny s DPH
   • invoice_number (string) - číslo faktúry
   • origin (string) - pôvod vytvorenia objednávky, možné hodnoty sú:
    • admin - vytvorenie ručne v administrácii
    • frontend - vytvorenie zákazníkom na e-shope
    • api - vytvorenie poslaním údajov cez API
    • cash-register - vytvorenie cez pokladňu
   • admin_url (string) - URL do detailu objednávky v administrácii
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - e-mail zákazníka
    • phone (string) - telefón
    • code (string) - zákaznícke číslo
    • firstname_invoice (string) - fakturačné meno
    • surname_invoice (string) - fakturačné priezvisko
    • street_invoice (string) - fakturačná ulica a číslo
    • city_invoice (string) - fakturačné mesto
    • state_invoice (string) - fakturačný okres
    • zip_invoice (string) - fakturačné PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturačná krajina
    • postal_yn (bool) - príznak doručovacej adresy
    • firstname_postal (string) - doručovacie meno
    • surname_postal (string) - doručovacie priezvisko
    • street_postal (string) - doručovacia ulica a číslo
    • city_postal (string) - doručovacie mesto
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovacie PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovacia krajina
    • company_postal (string) - doručovací názov firmy
    • company_yn (bool) - príznak, či je zákazník firma
    • company (string) - názov firmy
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - príznak, či je firma platca DPH
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
    • agreements (array) - pole objektov so súhlasmi
     • name (string) - názov súhlasu
     • valid_to (date) - čas dokedy je súhlas platný
     • status (bool) - stav súhlasu
   • products (array) - pole objektov s produktmi
    • product_id (int) - ID produktu z databázy (len orientačne, pre párovanie produktov slúži code)
    • option_set_id (int) - ID variantu z databázy (len orientačne, pre párovanie produktov slúži code). Bude vyplnené len vtedy, pokiaľ je položka variant produktu.
    • code (string) - kód produktu alebo variantu produktu
    • code_supplier (string) - kód dodávateľa produktu alebo variantu produktu
    • ean (string) - EAN produktu alebo variantu produktu
    • title (string) - názov produktu
    • quantity (float) - počet jednotiek
    • unit (string) - jednotka
    • length (string) - množstvo
    • length_unit (string) - jednotka množstva
    • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktu (cena je s alebo bez DPH podľa príznaku prices_with_vat_yn)
    • price (float) - celková cena za produkt (cena je s alebo bez DPH podľa príznaku prices_with_vat_yn)
    • price_with_vat (float) - celková cena za produkt s DPH
    • price_without_vat (float) - celková cena za produkt bez DPH
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • buy_price (float) - nákupná cena za jednu jednotku produktu
    • weight (int) - váha jednej jednotky produktu v gramoch
    • availability (string) - dostupnosť produktu vo chvíli, kedy bol objednaný
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu, ktorá sa prepisuje do faktúry
    • parameters (array) - pole objektov s parametrami produktu
     • name (string) - názov konfigurácie
     • value (string) - hodnota parametra
    • configurations (array) - pole objektov s konfiguráciami produktu
     • name (string) - názov parametra
     • values (array) - pole hodnôt
      • value (string) - hodnota
      • operation (string) - operácia (+, -)
      • cena (float) - cena konfigurácie (je už pripočítaná k cene produktu)
   • discount_voucher (object) - zľavový kupón
    • code (string) - kód zľavového kupónu
    • type (string) - typ zľavy, možné hodnoty sú percent alebo price
    • amount (float) - výška zľavy, pokiaľ je typ zľavy percent sú to percentá, pokiaľ price je to cena
    • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočítanými pre jednotlivé hladiny DPH
     • price (float) - hodnota zľavy
     • vat (float) - DPH v %
   • quantity_discount (object) - množstevná zľava
    • type (string) - typ zľavy, možné hodnoty sú percent alebo price
    • amount (float) - výška zľavy, pokiaľ je typ zľavy percent sú to percentá, pokiaľ price je to cena
    • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočítanými pre jednotlivé hladiny DPH
     • price (float) - hodnota zľavy
     • vat (float) - DPH v %
   • loyalty_points (object) - vernostné body
    • one_point_for (float) - hodnota (cena) jedného bodu
    • amount (float) - výška zľavy
    • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočítanými pre jednotlivé hladiny DPH
     • price (float) - hodnota zľavy
     • vat (float) - DPH v %
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje sa s kódom dopravy (vo vlastných poliach) v administrácii
    • name (string) - názov dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje sa s kódom platby (vo vlastných poliach) v administrácii
    • name (string) - názov platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - príznak, či sa má poslať objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
    • key (string) - kľúč vlastného poľa
    • type (string) - typ vlastného poľa (hodnoty môžu byť: radio, checkbox, input, date, e-mail, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastného poľa, v prípade kedy je hodnota vlastného poľa spoločná pre všetky jazyky
    • values (array) - pole objektov s hodnotami, v prípade kedy nie je hodnota vlastného poľa spoločná pre všetky jazyky
     • language (language) - špecifikácie jazykovej mutácie
     • value (string) - hodnota

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

PDF objednávka

Vracia dokument objednávky vo formáte PDF

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/pdf
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre:

  • order_number (string) - číslo objednávky

hlavičky odpovede (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK

  Content-Type: application/pdfPridanie záznamu do histórie objednávky

Pridá záznam do histórie objednávky. Jedna požiadavka znamená pridanie jedného záznamu do histórie. Slúži hlavne pre systémy tretích strán, ktoré chcú informovať administrátora e-shopu o tom, že prebehla nejaká udalosť. Čas udalosti nemožno upravovať, pokiaľ chcete môžete si poslať čas v údajoch udalosti.

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/history
 • HTTP metóda: POST
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre:

  • order_number (string) - číslo objednávky
 • telo:

  • data (array) - pole objektov údajov histórie
   • name (string) - názov, oreže sa na dĺžku max. 50 znakov a odstránia sa HTML značky
    • value (string) - hodnota, oreže sa na dĺžku max. 500 znakov a odstránia sa HTML značkyHistória objednávky

Vracia zoznam udalostí z histórie objednávky. Údaje histórie môžu obsahovať HTML značky.

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/history
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre:
  • order_number (string) - číslo objednávky

Odpoveď

 • telo:
  • number_of_items (int) - počet položiek histórie
  • history (array) - pole objektov s udalosťami histórie
   • event (string) - názov udalosti
   • user_name (string) - meno užívateľa, ktorý udalosť vykonal
   • changes (object) - pole objektov so zmenami
    • name (string) - názov zmeny
     • before (string) - hodnota pred zmenou
     • after (string) - hodnota po zmene
   • admin_yn (bool) - príznak či udalosť pochádza z e-shopu, alebo z administrácie. Pokiaľ pochádza udalosť z API, bude true
   • data (array) - pole objektov s údajmi
    • name (string) - názov
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (datetime) - čas udalosti

Stavy objednávky

Vracia zoznam stavov objednávok. V požiadavke pre aktualizáciu alebo vytvorenie objednávky sa dá použiť názov stavu v akomkoľvek jazyku.

 • URI: /api/v2/orders/states
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • telo:
  • states (array) - pole objektov so stavmi
   • id (int) - ID stavu
   • type (string) - typ stavu, pokiaľ je hodnota null, tak ide o vlastný stav, inak to sú systémové stavy:
    • Received - Prijatá
    • Canceled - Storno
    • PaymentSuccessful - Platba úspešná
    • PaymentFailed - Platba zlyhala
    • PaymentCanceled - Platba zrušená
    • PaymentInProcess - Platba prebieha
    • Unresolved - Nedoriešená
   • color (string) - farba pre odlíšenie stavu v HTML HEX formáte
   • names (object) - názvy stavu objednávky v jednotlivých jazykoch, kľúč v objekte je kód jazyka podľa ISO 8601 a hodnota je názov stavu napr. { "cz": "Prijatá" }

príklad odpovede (HTTP 200 OK)


Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora