Čo všetko obnáša offline marketing a ako z neho v podnikaní vyťažiť maximum?

Život internetového podnikateľa sa poväčšine točí okolo rôznych foriem online marketingu. Práve vo virtuálnom prostredí totiž prebieha hlavný boj o e-shopového zákazníka. Skutočne kompletná marketingová stratégia by ale nemala zabúdať ani na propagáciu mimo online prostredia. Teda v skutočnom svete. Aké sú formy offline marketingu a čo od neho očakávať? Práve na to si v tomto článku odpovieme. 

Čo je to offline marketing? 

Definícia offline marketingu je jednoduchá. Ide o akúkoľvek formu podpory predaja tovaru, ktorá sa odohráva mimo internetu. Online prostredie v posledných desiatich rokoch ukrojilo z marketingových rozpočtov mnohých firiem značnú časť. Prezentácia v offline svete je však stále dôležitou súčasťou komplexnej marketingovej stratégie

História Offline marketingu

História offline marketingu je vlastne stará podobne ako ľudstvo samotné. Už od staroveku totiž existovali predajcovia, ktorí sa zo všetkých síl snažili predať svoje produkty. Rozmach skutočne marketingových metód však môžeme sledovať zhruba od časov priemyselnej revolúcie. Zefektívnenie výroby prostredníctvom nových strojov viedlo k záplave nových najrôznejších produktov na trhu. Spoločnosti tak v novej konkurencii museli o svoje miesto na trhu začať bojovať. Na prelome 18. a 19. storočia bola však stále najmocnejšou formou marketingu tlač. Či už šlo o noviny alebo napríklad plagáty. Ďalší prelom priniesol nástup a rozšírenie rádia a o niekoľko desaťročí neskôr tiež televízie. Niekedy na prelome tisícročí sa potom offline propagácia začala o pozornosť verejnosti deliť s nastupujúcim internetom. 

Je propagácia v offline svete stále dôležitá?

Áno. Aj v dnešnom svete hrá v marketingovom mixe kvalitná a premyslená prezentácia v offline svete svoju nezastupiteľnú úlohu. Ľudia totiž nežijú len na internete. Stále počúvajú rádio, čítajú časopisy, sledujú televíziu, alebo sa pohybujú vo verejnom priestore. Tam všade sa môžu stretnúť s vaším reklamným oznámením. 

Existujú potom vybrané segmenty, kedy vám offline marketingové aktivity môžu priniesť viac ako aktívnu prítomnosť v online svete. Príkladom môže byť napríklad firma pôsobiaca v segmente B2B, pre ktorú môžu byť kľúčové rôzne špecializované konferencie a výstavy spoločne s produktovými katalógmi. 

Hlavné typy offline marketingu

Typov offline marketingovej podpory existuje nepreberné množstvo. Tu sú tie, s ktorými sa v bežnom živote stretneme najčastejšie. 

Tlačová reklama: Reklama v novinách, časopisoch a iných periodikách. Predovšetkým v komunikácii veľkých a silných značiek má svoje miesto. Funguje hlavne ako súčasť komplexnej marketingovej stratégie, kedy sa tlač stáva jedným z kontaktných bodov so zákazníkom. Pre menšie firmy môže tlačová reklama priniesť zaujímavé výsledky v spojení s úzko špecializovanými a profilovanými médiami. 

Televízna reklama: Televízne reklamy poznáme dôverne všetci. Tie najpodarenejšie sa dokonca vryjú do pamäte ľudí pokojne na desaťročia. Ide však o spôsob marketingovej propagácie, ktorý patrí k tým vôbec najnákladnejším. Pre mnohé značky je prítomnosť v televízii otázkou prestíže. 

Slávna reklama na odolné farby.

Rozhlasová reklama: Tiež zvukovú reklamu v rádiu všetci dobre poznáme. Oproti televízii ponúkajú rozhlasové stanice lepšiu segmentáciu spotov do jednotlivých regiónov. Ide teda o formu marketingu, ktorú môžu voliť aj menšie a lokálne pôsobiace firmy. 

Vonkajšia reklama: Billboardy, reklamné nosiče, alebo iné reklamné pútače. To všetko patrí do vonkajšej reklamy. Ide o klasickú formu propagácie, ktorá má však aj v modernom marketingovom mixe svoje miesto. Upútať pozornosť verejnosti smerom k veľkoformátovému reklamnému oznámeniu však môže byť stále zložitejšie. 

Marketing v mieste predaja: Predovšetkým maloobchodní predajcovia nepodceňujú tiež takzvaný marketing v mieste predaja. Ide o reklamné materiály, ktoré s pozornosťou zákazníka pracujú priamo tam, kde sa odohráva obchod, teda najčastejšie v predajni. Pokiaľ už ju zákazník navštívil, môžete ho prostredníctvom marketingových materiálov presvedčiť o výhodách svojich produktov, alebo ho inak motivovať k nákupu. 

Direct marketing: Priamy marketing spočíva v kontaktovaní jednotlivých potenciálnych zákazníkov. Predovšetkým kvôli pochybným predajcom a značkám má trochu pošramotenú povesť. Pokiaľ ho však firma uchopí správne, môže sa stať zaujímavou a rentabilnou súčasťou marketingového mixu. Do priameho marketingu radíme kontaktovanie telefónom, podomový predaj, zasielanie katalógov a podobne. 

Event marketing: Ľudia sa radi stretávajú a odovzdávajú si svoje zážitky. Práve preto je v biznisovom svete veľmi populárny event marketing, teda organizovanie akcií, veľtrhov, prednášok a podobne. Predovšetkým vo svete B2B ide o veľmi rozšírenú formu vzájomnej spolupráce a propagácie. 

Guerilla marketing: Neobyčajné spôsoby propagácie, ktoré vás nenechajú chladnými. Niekedy pobavia, inokedy šokujú. To je guerilla marketing. S jeho prejavmi sa najčastejšie stretnete vo verejnom priestore.

PR a vzťahy s médiami: Tiež budovanie dobrého image v médiách patrí medzi formy offline marketingu. 

Sponzorstvo a partnerstvo: Pri sponzorstve obvykle nemožno očakávať, že by sa vám investícia vrátila. Vo väčšine prípadov ide firme skôr o formu podpory športu, tímu, či spolku, ktorý je podľa nej dôležitý, alebo k nemu má z nejakého dôvodu blízko. Pomáha však pri budovaní pozitívneho obrazu spoločnosti pred verejnosťou. 

CSR - spoločenská zodpovednosť firiem: Ide o súbor činností, prostredníctvom ktorých sa spoločnosť snaží pozitívne pôsobiť na svoje okolie. Ide o dobrovoľný záväzok pre firmu chovať sa k svojmu okoliu aj spoločnosti zodpovedne. 

Reklamné predmety: Úplnou klasikou sú potom reklamné predmety. Všetci si asi ihneď vybavíme najrôznejšie písacie potreby. Reklamné predmety môžu však byť omnoho originálnejšie. Pokiaľ nimi svojich partnerov či zákazníkov dostatočne zaujmete natoľko, aby ich používali, budú vašu spoločnosť pomáhať propagovať namiesto vás. 

Výhody a nevýhody offline marketingu

Výhody:

Ľubovoľná kombinácia rôznych foriem: V predošlom odseku sme si ukázali, že foriem marketingovej prezentácie v offline svete existuje mnoho. Len máloktorá spoločnosť pritom využíva len jednu. Kľúčom efektívnej propagácie je totiž kombinácia niekoľkých foriem reklamy. A práve offline reklama ponúka možnosť previazať rôzne formy komunikácie do čo možno najefektívnejšieho celku. Napríklad tak, aby na vás ľudia narazili v reklame v rádiu, všimli si billboard pri ceste a nakoniec im možno do schránky prišiel leták. 

Veľký zásah: Reklamou v offline svete môžete zasiahnuť obrovskú masu ľudí. Väčšina populácie stále sleduje klasické médiá, ku ktorým reklamy neodmysliteľne patria. Reklama v televízii, novinách, v rádiu, alebo napríklad na billboarde pri diaľnici sa vryje do povedomia obrovskému množstvu ľudí. 

Budovanie image silnej značky: Masívny marketing je predovšetkým u veľkých značiek do vysokej miery otázkou prestíže. Reklamná prítomnosť predovšetkým v tradičných médiách ako je televízia alebo noviny, býva doménou veľkých a rešpektovaných spoločností. Kto by do tohto klubu nechcel patriť?

Nevýhody:

Náročná merateľnosť: Na rozdiel od onlinového priestoru, o ktorom môžeme s trochou nadnesenia povedať, že tu môžeme dohľadať históriu každého kliku, to s meraním efektivity v offline svete nie je také jednoduché. Nikdy nebudete schopní presne zistiť, koľko nákupov vám priniesol konkrétny billboard pri ceste alebo reklama v rádiu. Kľúčové je teda nastavenie optimálneho marketingového mixu, ktorý vám bude prinášať požadované výsledky ako celok. 

Vyžaduje dobrú koordináciu jednotlivých typov: Aby bol offline marketing efektívny, budete musieť skombinovať viacero foriem. Nemôžete očakávať, že vám jeden reklamný spot prinesie výrazné výsledky. Kľúč je v optimálnom marketingovom rozpočte medzi rôznymi typmi offline reklamy. 

Nemožnosť personalizácie: Veľkou nevýhodou oproti reklamám na internete je nemožnosť personalizácie oznámenia. Offline svet vám dá maximálne možnosť vyselektovať si médiá, ktorých cieľová skupina je pre vás zaujímavá. Prepracovanejšie formy cielenia, aké je dnes štandardom v online svete sú tu ale nereálne. 

Prepojenie offline a online propagácie

V dnešnej dobe, kedy digitálne technológie hlboko prenikli do každej sféry nášho života, je nevyhnutné, aby podniky prepájali svoje online a offline marketingové stratégie, a tým maximalizovali svoj dopad na zákazníkov. Synchronizácia online a offline marketingu umožňuje firmám dosiahnuť konzistentné posolstvo naprieč všetkými komunikačnými kanálmi a poskytuje zákazníkom bezproblémový zážitok z interakcie s danou značkou. Napríklad, keď je billboard alebo televízna reklama podporená online kampaňou na sociálnych médiách, ktorá zákazníkov ďalej smeruje k produktom alebo službám, umožňuje to vytvárať silnejšie spojenie medzi značkou a jej zákazníkmi.

Použitie kombinácie online a offline marketingových techník prináša rad výhod. Po prvé, umožňuje to podnikom šíriť svoj dosah a cieliť na rôzne demografické skupiny, ktoré môžu byť viac naklonené jednej forme marketingu ako druhé. Po druhé, integrácia online a offline marketingu môže významne zvýšiť značkové uvedomenie a lojalitu zákazníkov, pretože konzistentné a koordinované správy zvyšujú dôveru a uznanie značky. Treťou výhodou je možnosť zhromažďovania a analýzy údajov z rôznych zdrojov, čo pomáha podnikom lepšie porozumieť svojim zákazníkom a vytvárať efektívnejšie marketingové kampane. V neposlednom rade takéto previazanie tiež zlepšuje ROI (návratnosť investícií) z marketingových aktivít vďaka synergii, ktorú kombinácia týchto dvoch typov marketingu vytvára.

Budúcnosť offline marketingu

Aj keď je digitálny marketing na vzostupe a ponúka mnoho príležitostí pre personalizáciu a segmentáciu, offline marketing si zachováva svoju platnosť aj v dnešnej internetovej dobe a bude pravdepodobne aj naďalej hrať dôležitú úlohu v marketingovej stratégii podnikov. Dôvodom je skutočnosť, že offline marketingové kanály, ako je televízia, rádio, tlač alebo billboardy, stále zasahujú široké publikum a sú často považované za dôveryhodnejšie ako ich online protistrany. Okrem toho, offline marketing umožňuje firmám vytvárať viac zmyslových zážitkov - napríklad prostredníctvom tlačových reklám, ktoré zákazníci môžu držať a prezerať, alebo prostredníctvom televíznych alebo rozhlasových reklám, ktoré môžu počuť a vidieť.

V budúcnosti bude kľúčové, aby sa firmy zamerali na vytváranie viacerých integrovaných kampaní, ktoré spájajú offline a online svet. S rozvojom technológií ako sú rozšírená realita (AR) a internet vecí (IoT) sa otvárajú nové príležitosti pre prepojenie týchto dvoch sfér. Napríklad, billboard môže obsahovať QR kód, ktorý zákazníci môžu naskenovať svojimi smartfónmi, aby sa dostali k ďalším informáciám alebo ponukám online. Také spojenie offline a online marketingu môže vytvoriť hlbšie a viac zapamätateľné skúsenosti pre zákazníkov. Takže, aj keď sa úloha offline marketingu môže meniť, bude aj naďalej dôležitou súčasťou komplexnej marketingovej stratégie.

Pekný príklad využitia online a offline sveta. 

Ďalší článok
Kde čerpať marketingovú inšpiráciu?