Dokumentácia XML - produkty

Základné pravidlá

 • XML produktov sa používa pre import aj export z Upgates.
 • Tu je k náhľadu prázdné vzorové XML.
 • Na testovanie štruktúry XML je možné použiť naše XSD verzia 1.0, verzia 2.0.
 • Tagy končiace na _YN> sú typu boolean a môžu nadobúdať hodnoty 0, 1, true, false.
 • Dátum je zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30.
 • Atribúty language označujúce jazykovú mutáciu používajú kódy podľa ISO 639-1 a sú povinné.

Import

 • Neuvádzajte prázdne obalové tagy (napr. tag <IMAGES>, pokiaľ neobsahuje žiadne obrázky).
 • V prípade editácie (pri importe) sa prázdny tag chápe ako vymazanie pôvodnej hodnoty v databáze okrem všetkých typov cien, súvisiacich produktov vrátane darčekov. Zmazanie cien v e-shope nie je možné vykonať importom, je potrebné využiť napr. hromadné úpravy produktov.
 • Produkty, varianty a kategórie sa pri importe párujú podľa kódu (tag <CODE>). Pokiaľ chcete produkty a varianty importom aktualizovať, musia byť tagy <CODE> vyplnené, inak sa budú zakladať pri každom importe nové produkty a varianty.
 • Všetky tagy sú nepovinné, okrem koreňových tagov <PRODUCTS> a <PRODUCT>. Pri importe nových produktov (alebo pri založení ďalšej jazykovej mutácie produktu) je povinný tag <TITLE> (s celou nadradenou štruktúrou), pretože z názvu produktu sa tvorí URL adresa. Tento názov je potrebné zadať v aktívnom jazyku e-shopu. Vo variantoch sú potom povinné parametre, opäť len pri importe nových variantov. Pre aktualizáciu existujúcich variantov je potrebné zadať všetky ich parametre alebo v nastavení importu zvoliť, aby sa parametre variantov nespracovávali. Ďalej je všade povinný atribút language.
 • Pri produktoch je potrebné v XML uviesť <DESCRIPTION> pre všetky jazykové mutácie. Pokiaľ niektorý z jazykov nebude uvedený, systém produkt v tejto jazykovej mutácii deaktivuje. Tomu sa je možné vyhnúť uvedením tagu <ACTIVE_YN> s hodnotou 1 pri všetkých jazykových mutáciách pre ktoré nezasielate údaje. Ale produkt má zostať v týchto jazykoch aktívny.
 • Tagy, ktoré môžu obsahovať HTML formátovanie je možné zapísať buď ako prevedené do HTML entity alebo pomocou CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty sa uvádzajú nenaformátované bez znaku jednotky (napr. ceny, hmotnosť alebo DPH). Pre zápis desatinného miesta môžete použiť buď desatinnú bodku alebo čiarku.
 • Pokiaľ má systém novo vytvoreným produktom automaticky priradiť štítok novinka, potom je potrebné v nastavení importu povoliť spracovanie položky Štítky -> Novinka (do). To je potrebné vykonať aj keď tento štítok nenastavujete cez importný súbor.
 • Ďalšie správanie importu môžete ovplyvniť nastavením v administrácii (viď nápoveda).

Malý import

 • V malom importe sa spracovávajú len nasledujúce tagy (vrátane všetkých vnorených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <LABELS>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • <METAS>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <LABELS>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Export

 • Exportujú sa všetky tagy s výnimkou tagov s prázdnou hodnotou. Tie môžu v exporte chýbať. Pri niektorých je uvedené, že sú len pre import alebo export.
 • Export z jedného e-shopu Upgates je možné použiť pre import do iného e-shopu Upgates.

Malý export

 • Do malého exportu sa dávajú len nasledujúce tagy (vrátane všetkých vnorených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Štruktúra XML

 • <PRODUCTS>
  • version - verzia formátu XML XML 1.0
  • <PRODUCT>
   • last_update_time - dátum poslednej aktualizácie produktu (len import) vo formáte Y-m-dTH:i:s (napr. 2017-03-07T13:35:08). Pokiaľ bude pri importe tento dátum starší ako dátum poslednej aktualizácie produktu v databáze, produkt sa preskočí.
   • <CODE> - kód produktu, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí nový produkt
   • <PRODUCT_ID> - interné ID produktu (len export)
   • <ACTIVE_YN> - zobraziť produkt na webe
   • <ARCHIVED_YN> - archivovaný produkt
   • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE> - kód náhradného produktu, len pokiaľ je produkt archivovaný
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - je možné vložiť do košíka
   • <ADULT_YN> - len pre dospelých
   • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazenie príznaku Novinka
   • <NEW_FROM> (len verzia 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Novinka
   • <NEW_TO> (len verzia 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Novinka
   • <SPECIAL_YN> (len verzia 1.0) - zobrazenie príznaku Akce
   • <SPECIAL_FROM> (len verzia 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Akce
   • <SPECIAL_TO> (len verzia 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Akce
   • <SELLOUT_YN> (len verzia 1.0) - zobrazenie príznaku Výprodej
   • <SELLOUT_FROM> (len verzia 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Výprodej
   • <SELLOUT_TO> (len verzia 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Výprodej
   • <LABELS> - štítky
    • <LABEL>
     • <NAME> - názov štítku, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
     • <ACTIVE_YN> - aktívny
     • <ACTIVE_FROM> - dátum, od ktorého bude štítok aktívny
     • <ACTIVE_TO> - dátum, do ktorého bude štítok aktívny
   • <DESCRIPTIONS> - texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <ACTIVE_YN> - aktívny v jazykovej mutácii, pokiaľ sa neuvedie tak sa berie ako aktívny. Použiteľné len pre deaktiváciu jazykovej mutácie (skrytie produktu v jazykovej mutácii)
     • <URL> - URL produktu
     • <TITLE> - názov (POVINNÝ v prípade vytvárania nového produktu). Pokiaľ nie je definovaný, nezaloží sa ani jazyková mutácia produktu (súvisiace údaje sa preskočia)
     • <SHORT_DESCRIPTION> - krátky popis, bez HTML formátovania
     • <LONG_DESCRIPTION> - dlhý popis, môže obsahovať formátovanie len pomocou HTML značiek
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <SEO_URL> - vlastná koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulok produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisok stránky produktu
   • <MANUFACTURER> - názov výrobcu, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
   • <MANUFACTURER_IMAGE_URL> - URL na obrázok výrobcu (len import)
   • <MANUFACTURER_DESCRIPTIONS> - popisy výrobcu (len import)
    • <DESCRIPTION>
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
   • <SUPPLIER_CODE> - kód dodávateľa
   • <EAN> - čiarový kód
   • <AVAILABILITY> - názov dostupnosti, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú. Neimportuje sa pri položkách s nastavením dostupnosti podľa stavu zásob. Pokiaľ však v tomto prípade stav zásob nie je definovaný (tag <STOCK> musí byť prázdny alebo úplne chýbať), dostupnosť sa importuje
   • <STOCK> - počet jednotiek na sklade
   • <STOCK_POSITION> - pozícia na sklade
   • <LIMIT_ORDERS> - Obmedzenie objednania
    • 1 - Obmedzenie je zapnuté
    • 0 - Obmedzenie je vypnuté
    • sale - Keď je produkt vo výpredaji
    • *Ak je pole prázdne dedí hodnotu z nastavenia e-shopu
   • <WEIGHT> - hmotnosť v gramoch
   • <UNIT> - názov mernej jednotky, páruje sa podľa rovnakej hodnoty, alebo založí novú
   • <SHIPMENT_GROUP> - skupina dopravy, páruje sa podľa rovnakej hodnoty, alebo založí novú
   • <VATS> - DPH
    • <VAT> - páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú. Pokiaľ nie je vyplnená berie sa východisková DPH pre daný jazyk
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
   • <LENGTH> - množstvo
    • <ACTIVE_YN> - aktívne
    • <LABELS> - popisky
     • <LABEL>
      • language - špecifikácie jazykovej mutácie
    • <LENGTH_FROM> - minimálne množstvo
    • <LENGTH_TO> - maximálne množstvo
    • <UNIT> - názov mernej jednotky, páruje sa podľa rovnakej hodnoty, alebo založí novú
    • <STEPS_TYPE> - typ krokovania metráže, možné hodnoty:
     • neither - žiadne krokovanie, východiskové
     • multiples - násobky
     • select - výber z možností
    • <STEPS> - hodnota podľa typu krokovania:
     • neither - môže byť prázdne
     • multiples - hodnota násobku
     • select - každá hodnota na nový riadok
    • <NOTE> - poznámka
   • <PRIVATE_YN> - zobraziť produkt len prihláseným užívateľom
   • <PRIVATE_CUSTOMERS_ONLY_YN> - zobraziť len užívateľom, ktorí môžu vidieť skryté stránky
   • <EXCLUDE_FROM_SEARCH_YN> - vyradené z vyhľadávania (pouze export verze 2.0)
   • <GROUPS> - skupiny zákazníkov
    • <GROUP> - názov skupiny
   • <CATEGORIES> - kategória
    • <CATEGORY>
     • <CODE> - kód kategórie, do ktorej bude produkt zaradený. V prípade, že sa vyskytne viacero rovnakých kódov kategórie v jednom produkte, spracuje sa prvý v poradí. Páruje sa podľa existujúceho kódu kategórie
     • <NAME> - názov kategórie, do ktorej je produkt zaradený (export)
     • <PRIMARY_YN> - informácie, či je kategória primárna. V prípade, že sa vyskytne viacero primárnych kategórií v jednom produkte, berie sa prvá v poradí
     • <POSITION> - pozícia produktu v kategórii
   • <PRICES_FORMULAS> - cenové vzorce
    • <NAME> - názov vzorca, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, vzorec musí byť vytvorený
   • <RECYCLING_FEE> (pouze verze 2.0) - recyklačný poplatok
    • <NAME> - interný názov, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze
    • <VALUE> - hodnota poplatku pre jazykovú mutáciu
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
   • <PRICES> - ceny
    • <PRICE>
     • language - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <PRICELISTS> - cenníky
      • <PRICELIST>
       • <NAME> - názov cenníka, pokiaľ je pri importe prázdny, chápe sa ako východiskový cenník
       • <PRICE_ORIGINAL> - základná cenníková cena, od ktorej sa odvodzujú ďalšie (cena pred zľavou) (neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT> - zľava na produkt v percentách (neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálna zľava na produkt použitá pre výpočet výslednej ceny (len export, neexportuje sa do odberateľského feedu), vypočítava sa takto:
        • hodnota zľavy na produkt (<PRODUCT_DISCOUNT>) + zľava na výrobcu + zľava na kategóriu (berie sa zľava z hlavnej kategórie, v ktorej je produkt zaradený). Výsledná hodnota zľavy sa obmedzí na hodnotu z nastavenia Maximální procento slevy.
       • <PRICE_SALE> - akčná cena, exportuje sa len vtedy, pokiaľ je produkt v akcii (štítok akcie) (neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po zľavách s DPH (len export, exportuje sa len do odberateľského feedu)
       • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po zľavách bez DPH (len export, exportuje sa len do odberateľského feedu)
     • <PRICE_PURCHASE> - nákupná cena, interný údaj pre orientáciu administrátora (neexportuje sa do odberateľského feedu)
     • <PRICE_COMMON> - bežná cena, pre orientáciu pri nákupe. Môže to byť napr. cena v kamenných obchodoch (neexportuje sa do odberateľského feedu)
     • <CURRENCY> - mena (len export)
   • <IMAGES> - obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázka
     • <TITLES> - popisky obrázka
      • <TITLE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <MAIN_YN> - obrázok je hlavný, v prípade, že sa vyskytne viac hlavných obrázkov v jednom produkte, spracováva sa prvý v poradí
     • <LIST_YN> - obrázok je zoznamový, v prípade, že sa vyskytne viac zoznamových obrázkov v jednom produkte, spracováva sa prvý v poradí
   • <FILES> - súbory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa súboru
     • <TITLES> - popisky súboru
      • <TITLE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
   • <BENEFITS> - benefity
    • <BENEFIT>
     • <NAME> - názov benefitu, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku), alebo vytvorí novú
   • <PARAMETERS> - parametre
    • <PARAMETER>
     • <NAME> - názov parametra, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
      • language (len verzia 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <VALUE> - hodnota parametra, v prípade, že sa vyskytne viac rovnakých hodnôt parametra v jednom produkte, spracováva sa prvý v poradí. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
      • language (len verzia 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <IMAGE_URL> - URL obrázka. V prípade že bude uvedený, nastaví sa parameter ako obrázkový
   • <CONFIGURATIONS> - konfigurácia
    • <CONFIGURATION>
     • type - typ konfigurácie:
      • one_value - možné vybrať len jednu hodnotu (select)
      • more_values - možno vybrat více hodnot (checkboxy)
      • group - skupina konfigurácií, v tagu <NAME> musí byť názov skupiny, ktorý je uvedený v administrácii. Pokiaľ je typ konfigurácie group neuvádza sa hodnota <VALUE>
      • text - ako hodnota je použité textové pole (textarea), nemá hodnotu <VALUE>
      • separator - oddeľovač, nemá hodnotu <VALUE>
     • <NAME> - názov parametra konfigurácie, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú (neplatí pokiaľ je typ konfigurácie group)
      • language (pouze verze 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <VALUE> - hodnota parametra konfigurácie, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú (môže byť uvedené viackrát)
      • <NAME> - názov hodnoty
       • language (pouze verze 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
      • <IMAGE_URL> - URL obrázka, v prípade že bude uvedená, nastaví sa parameter ako obrázkový
      • <DEFAULT_YN> - východisková hodnota parametra konfigurácie
      • <PRICE> - cena (nepovinné)
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
       • operation - operácia, ktorá sa vykoná s cenou produktu pri vybraní hodnoty. Povolené hodnoty sú:
        • + sčítanie (východiskové)
        • - odčítanie
        • * násobenie
        • / delenie
   • <VARIANTS> - varianty
    • <VARIANT
     • <CODE> - kód variantu. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
     • <VARIANT_ID> - interné ID variantu (pouze export)
     • <MAIN_YN> - hlavný variant. V prípade, že sa vyskytne viac hlavných variantov v jednom produkte, berie sa prvý v poradí
     • <ACTIVE_YN> - zobraziť variant na webe
     • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - je možné vložiť do košíka
     • <SUPPLIER_CODE> - kód dodávateľa
     • <EAN> - čiarový kód
     • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazenie príznaku Novinka
     • <NEW_FROM> (pouze verze 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Novinka
     • <NEW_TO> (pouze verze 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Novinka
     • <SPECIAL_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazenie príznaku Akce
     • <SPECIAL_FROM> (pouze verze 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Akce
     • <SPECIAL_TO> (pouze verze 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Akce
     • <SELLOUT_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazenie príznaku Výprodej
     • <SELLOUT_FROM> (pouze verze 1.0) - dátum, od ktorého sa zobrazí príznak Výprodej
     • <SELLOUT_TO> (pouze verze 1.0) - dátum, do ktorého je zobrazený príznak Výprodej
     • <LABELS> - štítky variantov
      • <LABEL>
       • <NAME> - názov štítka. Páruje sa podľa existujúce hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú.
       • <ACTIVE_YN> - aktívne
       • <ACTIVE_FROM> - dátum, od ktorého bude štítok aktívny
       • <ACTIVE_TO> - dátum, do ktorého bude štítok aktívny
     • <AVAILABILITY_NOTES> - poznámky k dostupnosti
      • <AVAILABILITY_NOTE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
     • <AVAILABILITY> - názov dostupnosti, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú. Neimportuje sa pri položkách s nastavením dostupnosti podľa stavu zásob. Pokiaľ však v tomto prípade stav zásob nie je definovaný (tag <STOCK> musí byť prázdny alebo úplne chýbať), dostupnosť sa importuje
     • <STOCK> - počet jednotiek na sklade
     • <STOCK_POSITION> - pozícia na sklade
     • <WEIGHT> - hmotnosť v gramoch (pre výber dopravy)
     • <IMAGE_URL> - URL adresa obrázka
     • <PARAMETERS> - parametre variantov
      • <PARAMETER>
       • <NAME> - názov parametra. V prípade, že sa vyskytne viac rovnakých názvov parametra v jednom produkte, berie sa prvý v poradí. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
        • language (pouze verze 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
       • <VALUE> - hodnota parametra. V prípade, že sa vyskytne viac rovnakých hodnôt parametra v jednom produkte, spracováva sa prvá v poradí. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú
        • language (pouze verze 2.0) - špecifikácie jazykovej mutácie
       • <IMAGE_URL> - URL obrázka. V prípade, že bude uvedená, nastaví sa parameter ako obrázkový
     • <PRICES> - ceny
      • <PRICE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
       • <PRICELISTS> - cenníky
        • <PRICELIST>
         • <NAME> - názov cenníka. Pokiaľ je pri importe prázdny, chápe sa ako východiskový cenník
         • <PRICE_ORIGINAL> - základná cenníková cena, od ktorej sa odvodzujú ďalšie (cena pred zľavou) (neexportuje sa do odberateľského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT> - zľava na variant v percentách (neexportuje sa do odberateľského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálna zľava na variant použitá pre výpočet výslednej ceny (len export, neexportuje sa do odberateľského feedu), vypočítava sa takto:
          • hodnota zľavy na variant (<PRODUCT_DISCOUNT>) + zľava na výrobcu + zľava na kategóriu (berie sa zľava z hlavnej kategórie, v ktorej je produkt zaradený). Výsledná hodnota zľavy sa obmedzí na hodnotu z nastavenia Maximální procento slevy.
         • <PRICE_SALE> - akčná cena, exportuje sa len vtedy, pokiaľ je variant v akcii (štítok akcie) (neexportuje sa do odberateľského feedu)
         • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po zľavách s DPH (len export, neexportuje sa do odberateľského feedu)
         • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po zľavách bez DPH (len export, neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <PRICE_PURCHASE> - nákupná cena, interný údaj pre orientáciu administrátora (neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <PRICE_COMMON> - bežná cena, pre orientáciu pri nákupe. Môže to byť napr. cena v kamenných obchodoch (neexportuje sa do odberateľského feedu)
       • <CURRENCY> - mena (len export)
     • <METAS> - vlastné pole variantov
      • <META>
       • type - typ vlastného poľa, možné hodnoty:
        • radio - prepínač
        • checkbox - zaškrtávacie políčko
        • input - textové pole
        • date - dátum
        • email - email
        • number - číslo
        • select - rozbaľovacia ponuka
        • multiselect - multi rozbaľovacia ponuka
        • textarea - viacriadkové textové pole
        • formatted - viacriadkové textové pole formátované (WYSIWYG)
       • <META_KEY> - Kľúč vlastného poľa - povolené znaky sú malé písmená, čísla (nesmú byť na prvej pozícii) a podtržítko
       • <META_VALUE> - hodnota vlastného poľa. Uvádza sa, pokiaľ je rovnaká pre všetky jazykové mutácie
       • <META_VALUES> - hodnoty vlastného poľa pre jednotlivé jazykové mutácie
        • <META_VALUE>
         • language - špecifikácie jazykovej mutácie
   • <RELATED_PRODUCTS> - súvisiace produkty
    • <CODE> - kód súvisiaceho produktu, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze
   • <ALTERNATIVE_PRODUCTS> - alternatívne produkty
    • <CODE> - kód alternatívneho produktu, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze
   • <ACCESSORIES> - príslušenstvo
    • <CODE> - kód produktu príslušenstva, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze
   • <GIFTS> - darčeky
    • <CODE> - kód variantu alebo produktu darčeka, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze. Ak je vyplnená vymyslená hodnota, darčeky sa od daného produktu premažú.
     • type - typ varianty
      • highest_stock_variant - varianta s nejvyšším skladem (při importu, pokud atribut chybí je toto výchozí hodnota)
      • random_stock_variant - náhodná varianta
      • variant - vybraná varianta
   • <SETS> - sada
    • <CODE> - kód variantu alebo produktu sady, páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze
     • quantity - počet jednotiek produktu v sade (pri importe. Ak atribút chýba, je východisková hodnota 1)
   • <METAS> - vlastné pole
    • <META
     • type - typ vlastného poľa, možné hodnoty:
      • radio - prepínač
      • checkbox - zaškrtávacie políčko
      • input - textové pole
      • date - dátum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbaľovacia ponuka
      • multiselect - multi rozbaľovacia ponuka
      • textarea - viacriadkové textové pole
      • formatted - viacriadkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - kľúč vlastného poľa - povolené znaky sú malé písmená, čísla (nesmú byť na prvej pozícii) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastného poľa. Uvádza sa, pokiaľ je rovnaká pre všetky jazykové mutácie
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastného poľa pre jednotlivé jazykové mutácie
      • <META_VALUE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora