DPH a právne špecifiká internetových obchodov

So založením a následným prevádzkou e-shopu idú ruka v ruke aj daňové a ďalšie legislatívne povinnosti jeho prevádzkovateľa. O právnej forme sme sa bavili už skôr v článku tu. Čo by ste však mali celkom iste vedieť ďalej?

Budete podnikať na hlavnej, alebo vedľajšej činnosti?

Kedy sa jedná o vedľajšiu činnosť? Podľa zákona č. 155/1995 Zb. o dôchodkovom poistení sa o vedľajšiu činnosť koná v prípadoch, keď osoba samostatne zárobkovo činná (SZČO) v kalendárnom roku:

 1. Vykonávala zamestnanie
 2. Mala nárok na invalidný / starobný dôchodok
 3. Mala nárok na:
  • rodičovský príspevok,
  • peňažnú pomoc v materstve alebo nemocenské z dôvodu tehotenstva a pôrodu, ak tieto dávky patria z nemocenského poistenia zamestnancov,
  • alebo osobne starala o osobu mladšiu 10 rokov, ktorá je závislá od pomoci inej osoby v stupni I (ľahká závislosť), alebo o osobu, ktorá je závislá od pomoci inej osoby vo stupni II (stredne ťažká závislosť) alebo stupeň III ( ťažká závislosť) alebo stupni IV (úplná závislosť)
  • keď osoba, ktorá je závislá od pomoci inej osoby, je osobou blízkou, alebo žije s osobou samostatne zárobkovo činnou v domácnosti
 4. Bola nezaopatreným dieťaťom

V týchto prípadoch sú teda daňové nároky na SZČO nižšiu. Musíte však danú skutočnosť doložiť na Českú správu sociálneho zabezpečenia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní Prehľadu o príjmoch a výdavkoch SZČO za kalendárny rok, v ktorom chcete mať vedľajšiu samostatne zárobkovú činnosť.

Čo ak ale nebudete mať ani zamestnanie, ani vedľajší príjem (dôchodok alebo iné príspevky) a internetový obchod pre vás bude jediným zdrojom príjmov? Potom sa už bude jednať o hlavná činnosť. Tým sa stávate platiteľom povinných preddavkov na zdravotné a sociálne poistenie. Informáciu o výške týchto záloh nájdete tu.

DPH - ste alebo nie ste platci?

Nie každý majiteľ e-shopu je automaticky tiež platcom DPH. Dôležité je v tejto oblasti neprekročiť obrat 1 milión korún za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Pozor, skutočne sa jedná o 12 za sebou idúcich mesiacov. Ak budete mať obrat vyšší, musíte sa zaregistrovať ako platiteľ DPH. A to u správcu dane do 15 dní od mesiaca, kedy bol obrat za posledný rok viac ako 1 milión korún.

Nie pre každého je registrácia k platbe DPH taký strašiak. Kedy pre váš môže byť dobrovoľná registrácia výhodou? Napríklad ak máte internetový obchod zameraný na B2B obchod a medzi vašimi zákazníkmi sú prevažne firmy platiaci DPH.

V oboch prípadoch určite odporučíme najať si účtovná, pretože DPH patrí k už pomerne komplikovaným záležitostiam. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám. Naviac ušetríte čas a budete sa môcť ešte viac venovať svojmu online biznisu. Čo je tiež jedným z cieľov prenájmu e-shopu Upgates. Využiť môžete napríklad našich externých účtovníkov agentúr, ktoré požiadate tu.

Ako neplatca DPH

 • Môžete viesť jednoduché účtovníctvo pomocou paušálnych výdavkov
 • Neriešite DPH na svojich faktúrach (pozn. "Nie som platca DPH")
 • Nakupujete v plnej cene s DPH, ktoré vám nie je vrátený

Predaj do zahraničia

Pri predaji do zahraničia a nielen pri ňom sa stávate tzv. identifikovanú osobou. DPH ale platíte iba pre cezhraničné plnenia. V Česku môžete byť naďalej neplatca bez nároku na odpočet zaplateného DPH.

Kedy sa musíte registrovať ako identifikovaná osoba?

 • V prípade, že už nie ste platcom DPH
 • Prijali ste službu od zahraničného poskytovateľa (reklama na Google, Facebook a pod.)
 • Poskytli ste službu zahraničnému poskytovateľovi (napr. Príjem z reklám na Youtube kanáli vášho e-shopu a pod.)
 • Nakúpili ste tovar z iného štátu EÚ za viac ako 326 000 Sk počas 1 kalendárneho roka
 • Predali ste tovar alebo službu do iného štátu EÚ sa zdaniteľným plnením v tuzemsku

Tieto náležitosti budete riešiť napríklad pri expanzii e-shopu na zahraničné trhy. Kompletné poradenstvo v tejto oblasti môžete dopytovať tu.

Rovnako ako u ostatných právnych úprav, aj u DPH platí, že by sme si mali dávať pozor na časté zmeny. Jedna veľmi zásadný nastala 1. júla 2021, kedy bol výrazne rozšírený takzvaný Režim jedného miesta, čiže One Stop Shop (OSS). Ten zavádza nové pravidlá výberu DPH pri predaji do zahraničnej v rámci EÚ alebo importu tovaru z tretích krajín do EÚ. novo sa predajcovia môžu k DPH registrovať iba v jednej členskej krajine Európskej únie, kde budú tiež odvádzať DPH. Príslušný finančný úrad následne platby DPH rozdelí jednotlivým štátom. Viac o OSS si môžete v našom článku, v ktorom nájdete aj prehľadnú tabuľku.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Legislatívna úpravatýkajúce sa vzťahu predávajúceho a kupujúceho vo veci reklamácie je ukotvená v občianskom zákonníku. Konkrétne v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Aby ste ako majiteľ e-shopu predišli problémom s reklamáciou, je potrebné mať dostupný reklamačný poriadok. V tom musíte zákazníka jasne informovať o nasledovnom:

 • Opodstatnené a neopodstatnené dôvody reklamácie
 • Za čo ako predajca zodpovedáte a v akých prípadoch
 • Po akú dobu od prevzatia zodpovedáte (záručná lehota)
 • Termín vybavenia reklamácie

Reklamačný poriadok je väčšinou súčasťou obchodných podmienok. Zákazníkovi ho môžete zobraziť na e-shope, ale napr. Priložiť tiež do systémového emailu o prijatí objednávky. Zároveň je možnosť pridať tento dokument ako súhlas pri vypĺňaní objednávky na e-shope. A to v prípade, ak už nie je súčasťou obchodných podmienok, s ktorými musí zákazník súhlasiť.

Vratky a reklamácie môžete jednoducho automatizovať a riešiť cez aplikáciu Retina, ktorá je na Upgates napojená.

Ochrana spotrebiteľa

Okrem vyššie spomenutých reklamácií vás ako internetového podnikateľa bude zaujímať najmä povinnosť poskytnúť informácie o cene tovaru. Ďalej potom zákon o ochrane spotrebiteľa obsahuje tiež možnosť mimosúdneho vyrovnania. Tieto žiadosti rieši Slovenská obchodná inšpekcia (ČOI).

Ochrana osobných údajov (GDPR)

EÚ nariadenia 2016/679 čiže GDPR cielia na výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. Ako online podnikateľ budete v rámci predaja zhromažďovať mnoho údajov vašich zákazníkov (mená, adresy, emaily, telefóny a ďalšie). V českej legislatíve sa nariadenie prejavilo v rámci Zákona o spracovaní osobných údajov. Na jeho dodržiavanie dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.

Veľmi dôležitá je pre vás registrácia na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ste zároveň povinní zverejniť vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V tom garantujete, že spracovanie údajov vašich zákazníkov slúžia výhradne pre zmluvné účely. Nesmie dôjsť k poskytnutiu údajov tretím stranám.

Rovnako ako reklamačný poriadok môže byť súčasťou obchodných podmienok. Zákazník však musí vždy dať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Obchodné podmienky

Sú základom každého internetového obchodu. Vzorové obchodné podmienky môžete nájsť v našom e-shop systému pod Obsah / Samostatné stránky. Výrazne ale odporúčame si obchodné podmienky nechať spracovať odborne a na mieru vášmu podnikania. Všetko v obchodných podmienkach musí byť podľa platnej legislatívy. Ak tomu tak nie je, sú neplatné. To všetko bez ohľadu na to, že je zákazník odsúhlasil.

Vyššie sme si povedali, čo všetko môže byť ich súčasťou. Čo ale súčasťou byť musí, alebo by byť malo?

 • Informácie o obchodníkovi - názov firmy, prípadne meno a priezvisko, IČO, evidenčné a kontaktné údaje
 • Názov a charakteristika tovaru alebo služieb
 • Úvodné ustanovenie
 • Užívateľský účet - registrácia a prihlásenie na e-shope
 • Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka
 • Cena tovaru a platobné podmienky
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy - 14 dní bez udania dôvodu - ak neuvediete je automaticky 1 rok a 14 dní
 • Preprava, dodanie tovaru a náklady na dodanie
 • Práva z chybného plnenia
 • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 • Ochrana osobných údajov
 • Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
 • Doručovanie
 • Záverečné ustanovenia

Tu sú dostupné vzorové obchodné podmienky Asociácie pre elektronickú komercii.

Záverom

Prevádzkovať e-shop samo o sebe nie je nič jednoduché. To už sme zistili v predchádzajúcom článku. Ďalšie záťaž pre online podnikateľov predstavujú zákony a právne normy. Tých je nespočet. Čert aby sa v tom vyznal. Práve preto sme sa pre vás pokúsili zhrnúť všetko podstatné a potrebné. S daňami a zákony si totiž nie je nikdy radno zahrávať. Rozhodne odporúčame najať si v tomto ohľade profesionálov. Nechajte si poradiť od účtovnej alebo právnika a sami sa venujte rozvoju e-shopu. Uvidíte, že takýto prístup sa vám oplatí. Získate nielen čas, ale aj potrebný pokoj na prácu.

Ďalší článok
Ako (ne) mať e-shopov košík z pohľadu práva?