Marketingová analýza: na čo myslieť pri jej tvorbe?

Marketingová analýza. Pojem, ktorý na prvý pohľad môže znieť pomerne jednoznačne, v sebe skrýva obsiahly komplex činností, ktoré sú veľmi dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti vášho podnikania. 

Čo je to marketingová analýza? 

Jednoducho povedané, ide o systematický prístup k hodnoteniu a analýze všetkých aspektov marketingovej stratégie a taktiky firmy. Je to komplexné skúmanie toho, čo firma robí správne, kde má slabiny a ako môže využiť príležitosti k maximalizácii svojho tržného potenciálu.

Aká je marketingová analýza dôležitá?

S marketingovou analýzou by mali v nejakej forme pracovať firmy všetkých veľkostí. Či už ide o malý začínajúci e-shop, alebo o zavedený podnik s dlhoročnou tradíciou. Správne vykonaná marketingová analýza vám môže poskytnúť kľúčové informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť cieľový trh, svojich konkurentov, alebo zákazníkov. To v konečnom dôsledku povedie k informovanejším a efektívnejším rozhodnutiam. 

Ciele marketingovej analýzy

Veľmi jednoducho by sa dalo povedať, že marketingová analýza, niekedy tiež označovaná ako marketingový audit, hodnotí, ako efektívne vaša spoločnosť využíva svoje zdroje na dosiahnutie marketingových cieľov. Rovnako tak by mala tiež revidovať identifikáciu silných a slabých stránok, rovnako ako príležitosti a hrozby známe pod pojmom SWOT analýza

Konkrétnymi cieľmi a výstupmi marketingovej analýzy môže byť: 

 • Vysledovať trendy a príležitosti vo vašom odbore.
 • Definovať kľúčové výhody vášho tovaru alebo služieb oproti konkurentom.
 • Minimalizovať riziko neúčelne vynaložených marketingových nákladov.
 • Upraviť svoje produkty podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov
 • Optimalizovať marketingové náklady
 • Zhodnotiť doterajší výkon vášho biznisu a návratnosť prostriedkov vynaložených do marketingu

A mnoho ďalšieho….

Obsah marketingovej analýzy

Poďme si teda konkrétne napísať, čo presne býva obsahom štandardnej marketingovej analýzy. Univerzálna šablóna bohužiaľ neexistuje. Každá firma je originálna a vyžaduje trochu iné prístupy. Napriek tomu si môžeme identifikovať, ktoré oblasti sú pre kvalitné vypracovanie marketingového auditu kľúčové. 

Marketingové ciele: Na začiatku všetkého by ste si mali stanoviť ciele, ktoré si od svojich marketingových aktivít sľubujete. Tieto ciele môžu následne ovplyvniť podobu marketingového auditu. Zatiaľ čo jednej firme môže ísť o maximálnu ziskovosť, pre inú bude primárnym cieľom získanie maximálneho tržného podielu. 

Tržné trendy: Aká je aktuálna situácia na trhu? Aké tendencie prevládajú? Aj toto zahrňte do svojej marketingovej analýzy. Trh môže aktuálne prechádzať fázou boomu, alebo naopak zaznamenávať stagnáciu ovplyvňujúcu váš segment. Tieto okolnosti budú mať v plnení cieľov zásadnú úlohu. 

Hodnotenie konkurencie: Nezabúdajte ani na svojich konkurentov. Práve tí spoločne s vami tvoria trh a sú jeho veľmi dôležitou súčasťou. Mali by ste teda zhodnotiť, v akej pozícii vaši konkurenti sú, v čom sú lepší a v čom naopak môžete pridanú hodnotu ponúknuť vy. S touto unikátnou hodnotou potom pracujte v rámci svojich marketingových aktivít.

Identifikácia silných a slabých stránok spoločnosti: Teraz sa konečne môžete zamerať na vlastné podnikanie a prostredníctvom SWOT analýzy identifikovať silné a slabé stránky, rovnako ako príležitosti a hrozby. 

Zákazníci a cieľové skupiny: ako vyzerajú cieľové skupiny, vďaka ktorým vaše podnikanie žije. Existuje skupina, na ktorú by ste sa v budúcnosti radi zamerali viac? Tiež dobré pochopenie cieľových skupín zákazníkov je pre ďalšie obchodné úspechy kľúčové. 

Hodnotenie konkrétnych marketingových aktivít a ich výsledkov: ako už sme si povedali, marketingový audit často predchádza nadviazaniu spolupráce s novým marketingovým partnerom. Aj v týchto prípadoch ste už ale veľmi pravdepodobne nejaké marketingové aktivity prevádzkovali. Preto si urobte čas na ich analýzu. Pozrite sa na uplynulé aktivity a skúste vyhodnotiť ich efektivitu a návratnosť. 

Kľúčovými cieľmi marketingového auditu je skrátka zaistiť, že vaše marketingové aktivity sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi, identifikovať oblasti pre zlepšenie a maximalizovať návratnosť investícií (ROI) z vášho marketingového rozpočtu. Očakávané výstupy z takej analýzy by mali zahŕňať konkrétne odporúčania pre zlepšenie, návrhy nových stratégií a taktík, rovnako ako plán pre ich implementáciu. V ideálnom prípade by marketingový audit mal poskytnúť jasný a smerodajný pohľad na to, kde je vaša spoločnosť teraz a aké kroky by mala podniknúť, aby dosiahla svoje marketingové a obchodné ciele.

SWOT Analýza

SWOT analýza je základným nástrojom pre syntézu vnútorných a vonkajších analýz a poskytuje jasný prehľad o silných a slabých stránkach, príležitostiach a hrozbách podniku. Táto analýza pomáha podnikom identifikovať oblasti, kde vynikajú, a naopak oblasti, kde môžu existovať potenciálne problémy alebo nedostatky.

Silné stránky sa týkajú interných faktorov, ktoré dávajú firme konkurenčnú výhodu, zatiaľ čo slabé miesta ukazujú interné nedostatky alebo oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Príležitosti a hrozby zahŕňame do vonkajších faktorov. Môžu zahŕňať nové trhy, technológie alebo trend trhu, ktorý môže byť pre firmu výhodný, zatiaľ čo hrozbami rozumieme konkurenčné aktivity, zmeny v regulačnom prostredí alebo akékoľvek ďalšie vonkajšie faktory, ktoré by mohli ohroziť úspech firmy.

Druhy marketingovej analýzy

Podľa hlavného obsahu marketingového auditu môžeme tento dokument rozdeliť na dva základné druhy. Ide o interný a externý audit. 

Vnútorná analýza (Interný audit)

Interný marketingový audit skúma vnútorné aspekty marketingových aktivít spoločnosti s cieľom identifikovať silné a slabé stránky. Jedným z kľúčových aspektov tejto analýzy je hodnotenie terajšej marketingovej stratégie a taktiky.

Zodpovedá napríklad na otázky: 

Všeobecné otázky:

 • Aká je celková vízia marketingu? 
 • Ako sa vyvíjajú marketingové kampane v praxi a ako sú v súlade s celkovými obchodnými cieľmi spoločnosti?

Otázky ohľadom produktov:

 • Aké produkty alebo služby spoločnosť ponúka?
 • Ako sú vnímané zákazníkmi? 
 • Aká je cenová stratégia a ako efektívne zodpovedá potrebám a očakávaniam trhu? 
 • Distribučné kanály tiež hrajú kľúčovú úlohu - aké kanály spoločnosť využíva na dodávku svojich produktov či služieb zákazníkom? 
 • A nakoniec, aká je komunikačná stratégia spoločnosti? 
 • Aké metódy a platformy sa používajú na propagáciu značky a komunikáciu s cieľovým publikom?

Otázky ohľadom fungovania marketingu

 • Aký je ich výkon v porovnaní s plánmi a očakávaniami? 
 • Aká je ich schopnosť adaptovať sa na meniace sa tržné podmienky?

Vonkajšia analýza (Externý audit)

Externý audit sa zameriava na vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť marketingovú stratégiu spoločnosti. Kľúčovou časťou je analýza trhu. 

Medzi najčastejšie otázky patria

 • Aký je aktuálny stav trhu? 
 • Aké sú potreby a očakávania zákazníkov? 
 • A aká je pozícia vašej spoločnosti na trhu v porovnaní s konkurenciou?

Ďalšie otázky sa potom týkajú hodnotení konkurencie

 • Kto sú vaši hlavní konkurenti? 
 • Aké stratégie a taktiky používajú? 
 • Aké sú ich silné a slabé stránky?

Na záver je dôležité identifikovať príležitosti a hrozby v okolitom prostredí:

 • Aké nové príležitosti sa objavujú na trhu? 
 • Aké hrozby by mohli ohroziť vašu pozíciu na trhu alebo úspech vašich marketingových aktivít?

Hodnotenie marketingových aktivít

Kritickým prvkom pri hodnotení doterajších marketingových aktivít je metrika ROI (návratnosť investícií). Každá marketingová iniciatíva vyžaduje investície, či už v podobe času, peňazí alebo oboch. Meraním ROI môže spoločnosť určiť, ktoré aktivity prinášajú najlepšie výsledky vzhľadom na vložené zdroje. Toto meranie pomáha spoločnostiam optimalizovať váš marketingový rozpočet a zamerať sa na najúčinnejšie taktiky.

Implementácia a sledovanie

Po vytvorení a schválení akčného plánu je dôležité prikročiť k jeho implementácii. To môže zahŕňať školenie tímu, presmerovanie zdrojov, uzatváranie nových partnerstiev alebo zavádzanie nových technológií či taktík. V priebehu nezabudnite pravidelne sledovať pokrok a merať výsledky voči stanoveným metrikám.

Ďalej je dôležité pochopiť, že marketingová analýza nie je jednorazový proces. Trh, zákaznícke preferencie a konkurenčné prostredie sa neustále vyvíjajú. Preto je nevyhnutné pravidelne aktualizovať marketingovú analýzu, aby reflektovala aktuálnu realitu a umožnila podniku prispôsobovať sa meniacim sa okolnostiam. Či už ide o ročnú revíziu alebo kvartálne aktualizácie, pravidelné revízie marketingovej analýzy pomáhajú udržať stratégiu v súlade s meniacim sa tržným prostredím.

Ako teda vidíte, bez dobre spracovanej marketingovej analýzy sa prosperujúci biznis nezaobíde. Možno ale stále trochu tápete, ako s podobným auditom začať. E-shopy, ktoré svoje obchody vytvorili v Upgates majú tento prvý krok omnoho jednoduchší. Môžu sa totiž obrátiť na profesionálov na našom špecializovanom inzertnom portáli Marketplace.

Ďalší článok
Čo je to marketing?