Obsah

Aké informácie zhromažďujeme

Pri objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt).

Ďalej v projekte vyžadujeme fakturačné údaje, ktoré sú použité pre splnenie zákonných povinností.

Akým spôsobom zhromažďujeme informácie

Niektoré informácie získame priamo od Vás (napríklad vyplnením registračného formulára). Niektoré zaznamenávame automaticky (pomocou súborov cookie).

Informácie, ktoré získavame od vás

Zhromažďujeme iba údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť alebo sú nevyhnutne potrebné k splneniu zákonných náležitostí (fakturácia). Požiadame Ak Vás o poskytnutie osobných údajov, nemusíte nám ich poskytnúť. Prípadné odmietnutie môže mať za následok obmedzenie služieb UPgates alebo nemožnosť naplno využívať funkcie systému.

Informácie, ktoré získavame automaticky

Automaticky zaznamenávame rôzne informácie o tom, akým spôsobom používate služby UPgates, k čomu využívame napríklad súbory cookie. To nám okrem iného umožňuje analyzovať, vylepšovať a zabezpečovať služby UPgates. Tieto dáta sú anonymné.

Načo používame získané informácie

Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov, ako je napr. Vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

Používanie osobných údajov

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, nám pomáhajú poskytovať a vylepšovať náš produkt a služby s ním spojené. Ďalej slúži na efektívnu komunikáciu s Vami.

Zdieľanie osobných údajov

Údaje sú k dispozícii len poskytovateľovi, tretím stranám sú poskytované len s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadne ďalšie osobe nebudú poskytnuté.

Anonymné informácie

Služby spoločnosti Evica webdesign s.r.o. používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s použitím spomínané technológie.

Všeobecné informácie

Spracovateľ osobných údajov - Evica webdesign s.r.o. (Údaje sú šifrované a ukladané na vývojárskych serveroch v kanceláriách v Ostrave a v spoločnosti linode, LLC)

Prevádzkovateľ serverov linode, LLC (servery sú umiestnené v Londýne a Frankfurte).

Umiestnenie servera:

s0_upgates_com Frankfurt, DE
s1_upgates_com London, England, UK
s2_upgates_com Frankfurt, DE
s3_upgates_com London, England, UK
s4_upgates_com Frankfurt, DE
s5_upgates_com Frankfurt, DE
s6_upgates_com London, England, UK
s8_upgates_com Frankfurt, DE
s9_upgates_com Frankfurt, DE
s10_upgates_com Frankfurt, DE

Bezpečnosť dát

Používateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľné nie sú určené pre tretiu osobu.

Aktualizácia

Priebežne budeme tieto informácie aktualizovať, aby Vás lepšie informovali o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme.

Spracovateľská zmluva

 1. Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Klient je správcom týchto údajov.
 2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasení obchodných podmienok na www.upgates.cz (ďalej len" licenčná zmluva ") uzatvorenej s Užívateľom do ustanovenia používateľského účtu .
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom stanovenými v bodoch 4 - 7 tejto zmluvy. Prostriedky spracovania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:
  1. bežné osobné údaje
  2. osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania platformy UPgates formou licenčnej zmluvy.
 6. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho dodávateľov podľa bodu 8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom az uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 8. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingu linode LLC. Užívateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Poskytovateľ však musí používateľa písomne ​​informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie a poskytnúť užívateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
 9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
  1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Užívateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre poskytovanie eshopové platformy UPgates formou licenčnej zmluvy.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
  3. Prijatá technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
  4. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa.
  5. K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov podľa bodu 8 týchto podmienok, ktoré budú mať Poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
  6. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.
  7. Poskytovateľ bude užívateľovi pomáha prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie používateľove povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
  8. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa bodu 7 týchto podmienok, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.
  9. Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého používateľ poveril.
 10. Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
Diskusia