Právne formy podnikania podrobne. Aké existujú a ktorú z nich si vybrať?

Neoddeliteľnou súčasťou života každého podnikateľa je plnenie rôznych legislatívnych povinností. Ich charakter a intenzita do značnej miery závisí od rozhodnutia, akú formu podnikania si vybrať. V dnešnom článku si o nich povieme viac. Správny výber právnej formy podnikania v Slovenskej republike vám uľahčí život a môže vám pomôcť aj ušetriť na daniach. 

Keď vám živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie a vy sa stanete SZČO, máte dve možnosti. Zákon pozná pojmy fyzická osoba a právnická osoba. 

Fyzická osoba – SZČO

Možnosť podnikania ako samostatne zárobkovo činná osoba (tiež nazývaná živnostník) si volia najmä menší podnikatelia bez vlastných zamestnancov alebo tí, ktorí s podnikaním len začínajú. Je to najjednoduchší spôsob začatia podnikania. Na založenie živnostenského podnikania zvyčajne stačí jedna cesta na živnostenský úrad. Bude vás to stáť 5€ za každú voľnú živnosť a 15€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Raz ročne potom podávate daňové priznanie a výkaz o príjmoch a výdavkoch zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. 

Medzi podmienky na získanie živnosti patrí plnoletosť, spôsobilosť na právne úkony a čistý register trestov. 

Existuje niekoľko druhov živností. Delia sa na koncesované a ohlasovacie, ktoré sa ďalej delia na voľné, remeselné a viazané. 

Živnostník podniká na vlastnú zodpovednosť a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím (aj osobným) majetkom. Aj preto je fyzická osoba ideálnou formou podnikania pre menších alebo začínajúcich živnostníkov. V prípade, že sa podnikanie rozbehne, podnikateľ by mal zvážiť zmenu formy podnikania na právnickú osobu.

Formy podnikania právnickej osoby

Právnická osoba znamená subjekt, ktorý možno jednoznačne identifikovať a ktorý si zvyčajne vyžaduje zmluvu alebo zakladateľskú listinu. Pri zakladaní právnickej osoby majú zakladatelia možnosť zvoliť si jej formu. 

Formy právnickej osoby sú nasledujúce: 

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
 • Akciová spoločnosť (a.s.)
 • Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
 • Družstvo

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Práve spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je formou právnickej osoby, o ktorej bude podnikateľ, ktorý predtým pôsobil ako fyzická osoba, pravdepodobne najvážnejšie uvažovať. Je to jedna z najobľúbenejších možností podnikania na Slovensku. Hlavným dôvodom je ručenie, ktorého výška sa odvíja od výšky vkladu. Základný kapitál potrebný na založenie s. r. o. je 5000€. 

Založenie s. r. o. už nie je také jednoduché ako získanie živnostenského oprávnenia. Napriek tomu nie je problematické ani inak zásadne finančne náročné. 

Ako postupovať pri zakladaní s. r. o.?

 • Vymyslite si názov a zabezpečte sídlo: Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je vymyslieť názov spoločnosti, ktorá bude zastrešovať vaše podnikanie. Musíte si tiež zabezpečiť registrované sídlo. Danú nehnuteľnosť musíte buď vlastniť, mať podpísanú nájomnú zmluvu, alebo získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti. 
 • Vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo stanov: Ak zakladáte spoločnosť s ručením obmedzeným sami, stačí vypracovať zakladateľskú listinu. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so spoločníkmi si vyžaduje spoločenskú zmluvu. Oba tieto dokumenty majú formu notárskej zápisnice. Dokumenty musia obsahovať náležitosti definované v zákone o obchodných korporáciách. Patrí medzi ne napríklad názov subjektu, sídlo, vymedzenie podielov, predmet podnikania atď. Dokument vyhotovuje notár.
 • Choďte do banky: S notárskou zápisnicou v ruke choďte do banky, kde si otvoríte bankový účet. Na tento účet vložíte kapitál vymedzený v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve. 
 • Získajte živnostenské oprávnenie: následne musíte svoju spoločnosť zaregistrovať na živnostenskom úrade. Tu zaplatíte správny poplatok a predložíte už získané potrebné dokumenty. 
 • Zápis do obchodného registra: Spoločnosť musí byť zapísaná do obchodného registra. To možno vykonať buď na registrovom súde, cez portál verejnej správy alebo u notára. 

Celkové náklady na všetky tieto úkony by nemali byť vyššie ako niekoľko stoviek eur. K tomu je však potrebné pripočítať vklad základného imania na bankový účet. Môže ísť o niekoľko tisíc, ale aj niekoľko desiatok tisíc. Závisí to od každého podnikateľa. 

Medzi nevýhody s. r. o. patrí okrem zložitejšieho procesu založenia aj celkovo komplikovanejšia administratíva a tzv. dvojité zdanenie. Zisk právnickej osoby totiž podlieha dani 15%, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2022 neprevyšujú sumu 49 790 eur a 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2022 prevyšujú sumu 49 790 eur (jednotná sadzba). Po prerozdelení zisku medzi jednotlivých štatutárov sa však príjem fyzickej osoby musí ešte zdaniť znova. Prechod z fyzickej osoby na právnickú osobu sa odporúča až vtedy, keď podnik začne dosahovať vyššie zisky. Vyplácanie spoločníkov je v súvislosti s s.r.o. vo všeobecnosti komplikovanejšie. Nemôžu si siahnuť na peniaze spoločnosti, kedykoľvek sa im zachce. Spoločníci si môžu vyplácať odmenu vo forme mzdy, ktorá podlieha štandardným zrážkam, t. j. takmer 50-percentnému zdaneniu, alebo počkať, kým sa účtovné obdobie skončí ziskom. Potom si ho môžu vyplatiť. Spoločnosti s ručením obmedzeným musia viesť aj účtovníctvo. 

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným v porovnaní so živnosťou

 • Zodpovednosť len za majetok spoločnosti
 • Jednoduchá prevoditeľnosť práv (napr. v prípade predaja)
 • Väčšia dôveryhodnosť
 • Daňovo efektívnejšie s vyššími ziskami

Nevýhody s. r. o. v porovnaní so živnosťou

 • Dvojité zdanenie
 • Potreba vedenia účtovníctva
 • Komplikovanejšie vyplácanie zisku
 • Zložitejšie založenie

Akciová spoločnosť (a.s.)

Táto právna forma podnikania je menej rozšírená ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Je to spôsobené najmä požiadavkami na základné imanie, ktoré je stanovené na 25 000€. V praxi sa s akciovou spoločnosťou stretávame častejšie vo väčších spoločnostiach riadených väčším počtom osôb. Za záväzky akciovej spoločnosti neručia akcionári, ale zakladateľ. Medzi výhody akciovej spoločnosti patrí značná prestíž a dôveryhodnosť. Medzi nevýhody patrí napríklad potreba odkladať časť zisku do rezervného fondu.

Veľkosť a charakter vlastníckeho podielu v akciovej spoločnosti je určený akciami. Tie môžu byť buď kmeňové alebo prioritné. Spoločnosť môže napríklad vydať akcie s právom veta alebo s väčšou váhou hlasu. Akciová spoločnosť tiež umožňuje veľmi jednoduchý prevod podielov.

Komanditná spoločnosť

S touto formou podnikania sa už nestretávame často. Pre začínajúcich podnikateľov je však oveľa vhodnejšia ako vyššie opísaná akciová spoločnosť. Na založenie komanditnej spoločnosti sú potrební minimálne dvaja spoločníci. Sú nimi komanditista a komplementár(môžu to byť tak fyzická ako právnická osoba).

Komanditista: je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške, ktorá je určená v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 250 €. 

Komplementár: nie je povinný vložiť vklad. Ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Verejná spoločnosť

Na založenie verejnej obchodnej spoločnosti sa tiež vyžadujú minimálne dvaja spoločníci. Ich podiely sú zvyčajne rovnaké. Rovnako spoločníci prispievajú rovnakým podielom na základnom kapitáli spoločnosti. Minimálna výška základného kapitálu nie je stanovená. Platí tiež rovnocenné ručenie. Spoločníci ručia za svoje záväzky svojím majetkom, rovnako ako v prípade SZČO. Zisk alebo strata sa tiež delí medzi spoločníkov rovnakým dielom.

Družstvo

Družstvo je pomerne špecifická forma podnikania. Zabezpečovanie potrieb podniku totiž nemusí byť jeho primárnym účelom. Existuje niekoľko foriem družstiev. Najznámejšou pre väčšinu z nás je bytové družstvo. Existuje však aj sociálne družstvo, spotrebné alebo sporiteľné a úverové družstvo. Na založenie družstva je potrebné minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby. Základný kapitál potrebný pri zakladaní družstva je 1 250€. Medzi výhody družstva patrí pomerne vysoká miera flexibility, v rámci ktorej sa môžu jednotliví členovia efektívne meniť.

Ďalší článok
Ako na podnikanie pri zamestnaní?