Tvorba cien pri produktoch

Pre správne zobrazenie a výpočet cien produktov je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení, ktoré vychádzajú z povahy vášho podnikania a rôznych účtovníckych povinností.

Východiskové nastavenie cien

 • Formát ceny v danej mene - Ceny sa na e-shope zobrazia vo formáte, ktorý vychádza z nastavení meny. Určíte tu správne zaokrúhľovanie, desatinné miesta atď. Viac tu.
 • Ukladanie cien s / bez DPH - Systém umožňuje vkladať do e-shopu ceny vo východiskovom stave s DPH alebo bez DPH. Viac tu.
 • Nastavenie platcu / neplatcu DPH - Pre zobrazenie, či je cena uvádzaná s / bez DPH nastavte či ste / nie ste platcom DPH. Viac tu.
 • Zobrazenie cien s / bez DPH - Pokiaľ ste platcom DPH, máte následne možnosť nastaviť, či sa na e-shope zvýraznia ceny s alebo bez DPH. Viac tu.

Tvorba ceny pri produkte

Základom cenotvorby je mať vyplnenú cenu v detaile produktu pre východiskový cenník vo východiskovej jazykovej mutácii e-shopu. Ide o východiskovú cenu, z ktorej sa následne vypočítajú ceny pre ďalšie cenníky a jazykové mutácie (viac tu).  

Popis v administrácii

 1. V administrácii zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Zvoľte produkt, pri ktorom chcete zľavu nastaviť.
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Ceny.
 5. Vyplňte pole vo Východiskovom cenníku v stĺpci Cena.

 1. V prípade potreby vyplňte zľavu na produkt. Viac tu.
 2. Pomocou akčnej ceny môžete dočasne (prípadne na neobmedzenú dobu) nastaviť akčnú cenu. Viac tu.
 3. Podobným postupom vyplňte pole v ďalších riadkoch tabuľky pre ostatné cenníky (viac tu). Pokiaľ pole necháte prázdne, ceny sa vypočítajú na základe cenníkovej zľavy (viac tu).
 4. Vykonané zmeny Uložte.

Ceny v jednotlivých cenníkoch

Po vytvorení nového cenníka sa pri všetkých produktoch zobrazí nový riadok. Tento riadok obsahuje možnosti nastavenia konkrétnej ceny produktu pre zákazníkov využívajúcich ten cenník.

Cenu je možné nastaviť dvomi spôsobmi:

 1. Automaticky na základe cenníkovej zľavy. Prepočítaná cena sa zobrazuje sivo a kurzívou.
 2. Takto prepočítanú cenu môžete ručne prepísať. Nastavenie vám umožní napríklad zaokrúhliť čiastky na marketingovo zaujímavé hodnoty alebo ešte viac znížiť / zvýšiť podľa potreby.
  Pokiaľ si prajete odstrániť ručne zadanú cenu, stačí ju zmazať v danom poli a uložiť zmenu. Systém potom vykoná automatický výpočet ceny podľa prvého spôsobu.

Rozdielne ceny v jazykových mutáciách

V prípade používania viacerých jazykových mutácií budete mať určite tiež viac mien. V takom prípade sa ceny pre každú menu zobrazujú v samostatnej oddelenej karte. Výpočet ceny sa vykonáva na základe hodnoty východiskovej meny. Keď zadáte cenu do východiskového cenníka v CZK, vypočíta sa automaticky cena pre EUR podľa nastaveného kurzu a z nej následne percentuálne odlišné ceny pre jednotlivé cenníky. 

V prípade, že používate viacero jazykových mutácií, cenníky sa môžu prepočítavať dvomi spôsobmi:

 1. Automaticky: podľa kurzu meny, ktorá je pri jazykovej mutácii nastavená. 
 2. Ručne: takto prepočítanú cenu môžete ručne prepísať. Do poľa zapíšete zvolenú hodnotu.

Pokiaľ vyplníte cenu vo Východiskovom cenníku, berie sa ako základ pre výpočet cien v ostatných cenníkoch (ďalšie riadky v stĺpci Cena).

Prepočítať cenu

Pokiaľ ste platcami DPH, zobrazí sa v poli cena ikonka pre prepočet z ceny s / bez DPH. Záleží, aké ceny na e-shope ukladáte (viac tu).

 • V prípade, že ukladáte ceny s DPH, pomocou ikonky môžete zadať cenu v hodnote bez DPH.
 • V prípade, že ukladáte ceny bez DPH, pomocou ikonky môžete zadať cenu v hodnote s DPH.

Marža cenníka

V sekcii Produkty / Zoznam produktov zvoľte ľubovoľný produkt a prejdite na záložku Ceny Na riadku s cenníkom teraz uvidíte stĺpec Marža, ktorý vyjadruje aký veľký podiel z konečnej ceny produktu vám zostáva.

Stĺpec marže sa zobrazuje iba vtedy, ak máte vyplnenú položku Nákupnú cenu a zároveň je pre daný cenník zadaná cena

Výpočet:
(Predajná cena - Nákupná cena) / Predajná cena * 100
Výsledok sa zobrazí s DPH / bez DPH podľa toho, čo máte nastavené.

Typy cien a zľavy pri produktoch

Na e-shope môžete zobraziť rôzne zľavy a typy cien - akčné, pôvodné, preškrtnuté atď. Viac tu.

História cien

V e-shope sa ukladá história cien produktov a variantov za posledných 30 dní. Ukladanie prebieha pre každý produkt (variantu) v každom jazyku a predvoleným cenníku.

Dáta sa ukladajú vo formáte CSV. Na zobrazenie je možné použiť napr. programy pre prácu s tabuľkami (MS Excel, LibreOffice Calc a pod.).

Exportovanie histórie cien produktu

 1. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Produkty / Zoznam produktov.
 2. Prejdite na detail konkrétneho produktu.
 3. V detaile produktu na záložke Popis prejdite do oddielu Ceny.
 4. Pod poľom Bežná cena kliknite na odkaz História cien produktu.
 5. Export neprebehne okamžite, ale spracuje sa na pozadí systému. Spracovanie začína každých 5 minút.
 6. Po vygenerovaní bude k dispozícii CSV súbor, kliknite na odkaz pre jeho stiahnutie.
 7. Po vygenerovaní sa CSV súbor už automaticky neaktualizuje. Pre aktuálne dáta je potrebné kliknúť na odkaz Aktualizovať, aby prebehlo nové vygenerovanie.

Vyexportované CSV je dostupné na stiahnutie po dobu jedného dňa. Počas tejto doby sa automaticky neaktualizuje o prípadné cenové zmeny.

Exportovanie histórie cien varianty

 1. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Produkty / Zoznam produktov.
 2. Prejdite na detail konkrétneho produktu.
 3. V detaile produktu na záložke Varianty a konfigurácie kliknite na tlačidlo pre cenu konkrétneho variantu.
 4. Ďalej postupujte od kroku číslo 4. pri histórii cien produktu, viď vyššie.

Dáta v CSV súbore

Vygenerovaný CSV súbor obsahuje v úvode všeobecné údaje:

 1. Dátum a čas, kedy bola história cien vygenerovaná.
 2. Product ID: ID produktu, pod ktorým je produkt uložený v systéme. Tento údaj je možné zobraziť v zozname produktov pomocou stĺpca Item_ID. Viac tu.
 3. Product name: názov produktu.
 4. Product code: kód produktu.
 5. Variant ID: ID varianty, ak sa generuje história cien varianty. Tento údaj je možné zobraziť v zozname variantov pomocou stĺpca Item_ID. Viac tu.
 6. Variant code: kód variantu, pokiaľ sa generuje história cien variantu.
 7. Language: jazyk, z ktorého bola cena prevzatá.
 8. Currency: mena uloženej ceny.
 9. Nasledujú riadky s jednotlivými cenovými záznamami, kde každý riadok obsahuje tieto údaje:
  • Dátum a čas, kedy bola zaznamenaná táto cena. Riadok s najnižšou cenou za sledované obdobie je označený príznakom (MIN).
  • Cena.
  • Či táto cena bola uložená s alebo bez DPH:
   • 0: znamená ukladanie ceny bez DPH.
   • 1: znamená ukladanie ceny s DPH.

Cenové vzorce

Cenové vzorce umožňujú výpočet predajnej ceny produktu na základe vášho vlastného algoritmu. Napr. je možné pomocou vzorca uplatniť rôzne špecifické zľavy, poplatky, prirážky atď. Navyše je možné ich nastaviť odlišne pre rôzne cenníky.

Použitie cenového vzorca

Vzorec sa aplikuje na výslednú cenu produktu. Teda až potom, ako si zákazník zvolil variant, konfiguráciu alebo množstvo produktu.

Štandardne sa vzorce aplikujú na cenu produktu až v košíku, nie už v detaile produktu. Iba pri produktoch s nastavenou metrážou sa aplikuje vzorec na cenu už v detaile produktu. V samotnom vzorci je potrebné použiť pre množstvo premennú {$product_length} namiesto {$product_quantity}.

Pri výpočte ceny podľa cenového vzorca nedochádza k následnému zaokrúhľovaniu podľa nastavenia meny ako pri bežných cenách.

Môžete však použiť funkciu round(), pomocou ktorej je možné zaokrúhlenie docieliť.
Napríklad: round({$product_price} - (({$product_price}/100) * 10)) na výpočet 10% zľavy.

Do vzorca je možné zahrnúť

V algoritme výpočtu je možné využiť len nasledujúcich dynamických zástupcov (viac tu):

Môžete používať skriptovacie podmienky a matematické operátory.

Vo vzorci nemožno použiť

Do cenových vzorcov nie je možné zahrnúť nasledujúce prvky:

 • Konfigurácia (viac tu). V prípade potreby ich musíte nahradiť variantami.
 • Vlastné pole variantov: je možné využiť iba vlastné pole z hlavného produktu, ktorý obsahuje varianty.

Vytvorenie cenového vzorca

Pre vytvorenie cenového vzorca platia určité zásady. Vzhľadom na to, že ide o zložitejšie nastavenie, ktoré môže spôsobiť prípadnú chybu pri načítaní produktu, odporúča sa práca so vzorcami predovšetkým technicky skúsenejším užívateľom. 

Po vytvorení cenového vzorca nezabudnite, že ho musíte pridať do produktov, aby sa zmeny prejavili. Viac ďalej.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenové vzorce.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Vykonajte nastavenie vzorca.
  • Matematické operátory, ktoré pre ne môžete použiť sú+, -, *, /
  • Pri číslach sa používa desatinná bodka, nie čiarka.
  • Nepoužívajte žiadne ďalšie formátovanie cien ako medzery medzi tisícmi, označenie meny atď.
  • Pre vloženie dynamickej značky použite len tie, ktoré sú v zozname. Budú nahradené príslušnou hodnotou v databáze. Skopírujte značku v hranatých zátvorkách a umiestnite ju do konkrétnej časti vzorca.
 1. Uložte vykonané zmeny.

Zápis podmienok pre použitie vo vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}

{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}

{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}

{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}

{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použitie vlastných polí v podmienke, kedy má byť splnená konkrétna hodnota xy

{if {$meta:KĽÚČ:xy}}...{endif}

Príklady cenových vzorcov

Vzorec výpočtu ceny s podmienkou na dva rôzne cenníky a dve skupiny produktov.

 • Cena produktu zaradeného v skupine GROUP1 (vlastné pole product-group) sa zníži o 10% v cenníku 1 a o 15% v cenníku 2.
 • Cena produktu zaradeného v skupine GROUP2 sa zníži o 25% v cenníku 1 a o 35% v cenníku 2.

{if {$pricelist:1}}

    {if {$meta:product_group:GROUP1}}

        {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100

    {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}

        {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100

    {endif}    

{elseif {$pricelist:2}}

    {if {$meta:product_group:GROUP1}}

        {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100

    {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}

        {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100

    {endif}

{endif}

Množstvová zľava (na základe množstva sa upravuje cena za jednotku)

{if {$product_quantity} == 1}

        {$product_price}

    {elseif {$product_quantity} == 2}

        {$product_price} - 1

    {elseif {$product_quantity} == 3}

        {$product_price} - 2

    {elseif {$product_quantity} >= 4 && {$product_quantity} < 10}

        {$product_price} - 5

    {elseif {$product_quantity} >= 10}

        {$product_price} - 10

{endif}

Cenový vzorec sa používa pre prepočet ceny s DPH a tiež ceny bez DPH. Preto je potrebné použiť pre úpravu výslednej ceny premennú {$product_price}. Zadaním konkrétnej číselnej hodnoty by došlo k nastaveniu rovnakej hodnoty (napr. 100 Kč) pre cenu s DPH aj bez DPH.

Premenná pre cenníky

Premenné {$pricelist} slúžia len pre použitie v podmienke

Napr. pomocou podmienky {if {$pricelist:2}} sa dá zistiť, či má zákazník konkrétny cenník. Nevracia sa tým ale cena z tohto cenníka.

Úpravu ceny je potrebné vykonávať cez premennú {$product_price}.

Pridanie cenového vzorca k produktu

Po vytvorení cenového vzorca je potrebné ho pridať k jednotlivým produktom. Až potom dôjde k jeho aplikovaniu na cenu produktu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Kliknite na produkt, ktorému chcete vzorec priradiť.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Ceny.
 5. Kliknite na rolovaciu ponuku Cenový vzorec.
 6. Z ponuky vyberte vzorec, ktorý chcete aplikovať.
 7. Uložte vykonané zmeny.

Zaokrúhľovanie cien

Podrobnosti ohľadom nastavenia zaokrúhľovania nájdete v nápovede tu.

Zobrazenie ceny s / bez DPH na e-shope

Táto funkcia je dostupná len pre platcov DPH.

Nasledujúci postup vám umožňuje nastaviť, aká cena sa má zákazníkom zobrazovať na e-shope. Zobrazovať ceny bez DPH môžete len vtedy, ak ste platcom DPH (viac tu). Pokiaľ nie ste platcom, zobrazia sa vždy len ceny s DPH. 

Nastavenie sa vykonáva na úrovni cenníkov, preto je možné mať na e-shope maloobchod aj veľkoobchod zároveň. Zobrazenie cien s DPH sa hodí pre maloobchodný predaj (B2C). Zobrazenie bez DPH využijú skôr veľkoobchodníci (B2B).

Napr. po prihlásení veľkoobchodného zákazníka sa identifikuje jeho VO cenník (zvýraznia sa ceny bez DPH). Do tej doby mal cenník Východiskový, ktorý je maloobchodný (zvýraznené ceny s DPH).

Jednotlivé spôsoby zobrazenia vyžadujú grafické šablóny verzie 3.6 alebo novšie modulu Dizajnér. Svoju verziu šablón zistíte postupom popísaným tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky.
 2. Vyberte cenník, pri ktorom chcete nastaviť zvýraznenie cien.
 3. Vo vyskakovacom okne si vyberte jednu z možností vo vysúvacom menu Zvýrazniť cenu na e-shope.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Zvýraznenie ceny s DPH (maloobchod)

S popisom a cenou bez DPH

Pokiaľ zvýrazňujete na e-shope cenu s DPH (v danom cenníku), máte možnosť nastaviť si, či chcete za cenou zobraziť aj popis "s DPH". Po nabehnutí na tento popis sa vo vyskakovacej bubline navyše zobrazí cena bez DPH. Pokiaľ ste platcom DPH, zobrazí sa navyše bublina s informáciou o cene bez DPH.

Zvýraznenie ceny na e-shope bez DPH (veľkoobchod)

S popisom a cenou s DPH

V prípade, že máte nastavené zvýrazňovať cenu bez DPH (s popisom a cenou s DPH) sa zobrazí automaticky vždy. Zároveň sa tiež zobrazí cena s DPH.

Nezobrazenie informácie o DPH

Pokiaľ nie je prevádzkovateľ e-shopu platcom DPH, popisy "s DPH" a "bez DPH" sa na celom e-shope nezobrazujú vôbec.

Skrytie cien zákazníkom

Na svojom e-shope môžete chcieť skryť ceny produktov z rôznych dôvodov. Najčastejšie je tomu v prípade veľkoobchodného predaja, kedy sa majú zobrazovať len užívateľom, ktorí majú vami schválenú registráciu. Systém umožňuje tieto spôsoby zobrazenia cien: 

 • Všetkým - cena produktu sa zobrazí ako prihláseným tak neprihláseným zákazníkom.
 • Len prihláseným - cena produktu sa zobrazí len prihláseným zákazníkom.
 • Nikomu - cena produktu sa nezobrazí nikomu.

Zobrazenie cien súvisí tiež s nastavením tlačidla Do košíka (viac tu). Tovar nie je možné pridať do košíka pokiaľ nemá napr. viditeľnú cenu. Tlačidlo do košíka musí byť teda nastavené na hodnotu "Len prihláseným" alebo "Nikomu", aby bolo možné zobrazenie cien obmedziť.  

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. Kliknite na rolovaciu ponuku poľa Cena.
 3. Nastavte požadovanú hodnotu.
 4. Uložte.

Skrytie ceny Neprihlásený zákazník

V detaile produktu na e-shope sa môže zobrazovať cena pri Neprihlásenom zákazníkovi. Túto cenu uvidí len prihlásený zákazník, pokiaľ má nastavenú cenníkovú zľavu a tým odlišnú cenu. Viac tu.

Táto funkcia je dostupná od grafických šablón Dizajnéra verzie 3.7 (viac tu).

Nastavenie v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. Pri položke Cena pre neprihláseného zákazníka zvoľte jej zobrazenie (Áno) alebo skrytie (Nie).
 3. Vykonané zmeny uložte.

Hromadné úpravy cien

V prípade, že chcete zmeniť ceny u viacerých produktov naraz, nie je potrebné to robiť ručne pre každý produkt zvlášť. Viac tu

Možnosti nastavenia

 1. Konkrétna hodnota (=) zadanie konkrétnej hodnoty pre vybrané produkty.
 2. Plus (+) zadaná hodnota sa pridá k existujúcej. Napr. zvýšenie ceny o 500 Kč ( + 500 ).
 3. Mínus (-) zadaná hodnota sa odpočíta od existujúcej. Napr. zníženie ceny o 500 Kč ( - 500 ).
 4. Násobenie (*) zadaná hodnota sa násobí s existujúcou. Napr. prirážka o 30% ( * 1,3).
 5. Delenie (/) zadaná hodnota sa vydelí od existujúcej. Napr. zrážka o 30% ( / 1,3 )

Aktuálna cena sa upraví podľa tohto vzorca a vypočíta sa nová. Hromadné úpravy sú vykonávané len pri cenách, ktoré sú ručne zadané v konkrétnom cenníku (viac tu). Pokiaľ sa cena automaticky dopočítava z východiskového cenníka (cena je sivou farbou a kurzívou), potom sa pri nej neprejaví hromadná úprava.

Výnimkou je zadanie hromadnej úpravy s operátorom = (rovná sa) pre nastavenie konkrétnej ceny. Táto úprava zadá "ručne" cenu na zvolenú čiastku a už sa nebude naďalej automaticky dopočítavať z východiskového cenníka.

Ceny je možné spravovať pre každý cenník. Okrem cien je možné upravovať tiež napríklad zľavy a akčné ceny produktov.

Automatická úprava cien

Automatickú úpravu cien možno realizovať prostredníctvom pravidelného importu (napr. od dodávateľa) alebo pomocou doplnkov či služieb externej agentúry. Zoznam aktuálnych ponúk nájdete tu.

Výsledná cena produktu v zozname produktov

Pri aktívnom filtri Typ ceny: Výsledná cena v zozname produktov sa zmena ceny produktu prejaví s oneskorením. Systém vykonáva na pozadí potrebné úpravy ceny a nadväzujúcich prvkov. V takom prípade sa pri cene zobrazí upozornenie, dokiaľ nedôjde k jej aktualizácii.

Import údajov

Párovanie cien produktov v importe údajov prebieha na základe názvu cenníka. Aby sa ceny preniesli správne, je potrebné, aby sa cenníky menovali rovnako v administrácii Upgates ako v systéme, z ktorého sa exportovali.

Ceny je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora