Obchodné a prevádzkové podmienky služby Upgates

Spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika (ďalej len "Upgates") je spoločnosťou umožňujúcou tvorbu e-shopov (ďalej len "Projekt") a to prostredníctvom využitia služieb Upgates na doménach, subdoménach a v jazykových mutáciách vo vlastníctve Upgates (ďalej len "Služba").

Používaním Služby za účelom vytvorenia svojho Projektu súhlasíte s nasledujúcimi záväznými obchodnými a prevádzkovými podmienkami Služby Upgates ("Podmienky Služby").

1. PODMIENKY VEDENIA ÚČTU

1.1 Každý záujemca (ďalej len "Zákazník") o vytvorenie Projektu je povinný vytvoriť si na Službe svoj užívateľský účet (ďalej len "Užívateľský účet"). Užívateľský účet si môže založiť právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 14 rokov. Subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môžu byť iba právnické osoby s platným a aktívnym DIČ. Pre založenie Užívateľského účtu je nutné vyplniť informácie požadované v registračnom formulári. Založením účtu Zákazník uzatvára s Upgates zmluvu a vyhlasuje, že súhlasí s týmito Podmienkami Služby.

1.2 Každý Zákazník je povinný chrániť prihlasovacie údaje k svojmu Užívateľskému účtu a k dátovému úložisku Projektu tak, aby nemohli byť zneužité neoprávnenou osobou.

1.3 Zákazník je zodpovedný za všetok obsah, ktorý buď on alebo iné oprávnené osoby vložia do Užívateľského účtu a je zodpovedný za všetky vykonávané aktivity. Všetok obsah aj aktivity musia byť v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že dôjde k porušeniu právneho predpisu, je Upgates oprávnený znemožniť záujemcovi prístup do Užívateľského účtu a tento tiež odstrániť.

2. ZÁLOHOVANIE

2.1 Zálohy databázy (tj. väčšinou textového a obrázkového obsahu) sa vykonávajú vždy raz denne v nočných hodinách. Udržiavaných je vždy päť najnovších denných záloh a tri najnovšie týždenné zálohy (vždy od pondelka). Obnovu zálohy na základe individuálnej požiadavky Zákazníka je možné vykonať za poplatok podľa rozsahu práce a hodinovej sadzby Služby.

2.2 Záloha grafiky (tj. väčšinou vizuálu a rozloženia) Projektu prebieha automaticky raz denne v nočných hodinách. Obnovu zálohy na základe individuálnej požiadavky Zákazníka je možné vykonať za poplatok podľa rozsahu práce a hodinovej sadzby Služby.

3. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY (POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC SLUŽBY)

3.1 Upgates ponúka popri Službe tiež možnosť dohodnúť si pre realizáciu svojho Projektu nadštandardné služby. Nadštandardnými službami sa rozumejú najmä úpravy Projektu, poskytovanie vybraných grafických služieb, nastavovanie importov, vybraných platobných brán, ďalších individuálnych požiadaviek a príplatkových služieb podľa cenníka na webe Upgates (ďalej len "Nadštandardné služby").

3.2 Služba ponúka prepojenie Projektu na služby tretích strán. Zoznam poskytovaných prepojení je uvedený na webe Upgates v sekcii Doplnkov. Upgates zodpovedá iba za ponúkané prepojenie, nie fungovanie prepojenej služby ako takej. V cene doplnkov takisto nie je zahrnutá cena alebo prenájom prepojenej služby.

3.3 Cena za Nadštandardné služby sa odvíja od počtu hodín potrebných na vykonanie jednotlivej Nadštandardnej služby, pričom hodinová sadzba a počet predpokladaných hodín potrebných na plnenie konkrétnej Nadštandardnej služby je Zákazníkovi oznámený vopred prostredníctvom ticketu v systéme zákazníckej podpory.

3.4 Prípadnú reklamáciu Nadštandardnej služby realizovanej zo strany Upgates je Zákazník povinný uplatniť najneskôr do 48 hodín od jej realizácie.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Platba za Upgates a Nadštandardné služby prebieha prostredníctvom tzv. Peňaženky (ďalej len "Peňaženka"). Do Peňaženky musí Zákazník vložiť finančný obnos v minimálnej výške 100 Kč alebo 5 EUR podľa nastavenej meny a v maximálnej výške trojnásobku mesačnej odporúčanej platby uvedenej v Peňaženke Projektu v oddieli Finalizácia. Finančný obnos je možné vložiť prevodom z bankového účtu alebo uhradiť platobnou kartou. Potom, ako zaplatená suma dorazí na účet Upgates, bude Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu zaslaná faktúra.

4.2 Po založení Užívateľského účtu začína Zákazníkovi plynúť bezplatná tridsaťdňová lehota používania Služby, určená k bezpečnému zoznámeniu sa s možnosťami, ktoré Služba ponúka a k vytvoreniu Projektu.

4.3 Po uplynutí bezplatného tridsaťdňového používania má Zákazník na výber, či chce aj naďalej pokračovať v používaní Služby. Ak áno, musí mať Zákazník v Peňaženke finančnú čiastku v aspoň takej výške, aby pokryla používanie Služby na jeden deň. V prípade, že Zákazník takú finančnú čiastku v Peňaženke nebude mať, budú možnosti používania Služby obmedzené podľa bodu 5 Podmienok Služby.

4.4 Bezplatné tridsaťdňové používanie je možné tiež skrátiť, ak Zákazník pred uplynutím tejto doby nabije akúkoľvek finančnú čiastku do Peňaženky svojho Projektu a nastaví doménu Projektu.

4.5 Platby za používanie Služby sú účtované raz denne odčítaním príslušnej sumy z Peňaženky. V prípade, že Zákazník nebude mať v Peňaženke dostatočný finančný obnos, bude na toto upozornený prostredníctvom e-mailu.

4.6 Pre prípad navýšenia funkcionality (upgrade) alebo zníženia funkcionality (downgrade) Služby musí Zákazník vždy vykonať objednanie / zrušenie funkcionality prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. V priebehu nákupu upgradu bude Zákazník informovaný o cene za tento upgrade. V prípade dokončenia nákupu upgradu je poplatok za využívanie novej funkcionality nevratný. V prípade downgrade nebudú Zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky do Peňaženky, ale budú použité na ďalšiu prevádzku objednanej Služby.

4.7 Upgates upozorňuje na to, že v prípade zvolenia downgrade môže dôjsť k strate funkčnosti, kapacity alebo výkonu Projektu Zákazníka. Za tieto straty nie je Upgates zodpovedný.

4.8 Všetky ceny uvedené v aktuálnom cenníku Upgates sú vždy uvedené bez daní, odvodov alebo ciel uložených daňovými úradmi. Povinnosť zaplatiť tieto dane, odvody alebo clá sa riadia vždy platnými právnymi predpismi.

5. ZRUŠENIE A UKONČENIE

5.1 Ak v Peňaženke nie je finančný obnos aspoň na denný prenájom Služby, dôjde k pozastaveniu administračnej časti Projektu, tj. riadna prevádzka Projektu nebude možná. Počas tejto doby je Zákazníkovi účtovaná príslušná čiastka za dennú prevádzku.

5.2 V prípade, že Zákazník ani do 10 dní odo dňa expirácie Projektu neuhradí finančný obnos podľa odstavca 4.1., dôjde k pozastaveniu webovej časti Projektu, tj. jeho e-shop nebude pre tretie osoby viditeľný. Zákazníkovi je v takom prípade takisto zrušená e-mailová schránka Projektu, vytvorená na serveroch Upgates ako súčasť Služby, vrátane vymazania jej kompletného obsahu bez nutnosti vykonať akúkoľvek zálohu a obnovu v budúcnosti. Po uplynutí 10 dní odo dňa expirácie Projektu už nebude po Zákazníkovi vyžadovaná suma za dennú prevádzku podľa predchádzajúceho odstavca.

5.3 V prípade, že Zákazník ani po uplynutí šiestich mesiacov od expirácie Projektu neuhradí finančný obnos podľa odstavca 4.1., jeho Užívateľský účet aj s Projektom bude nenávratne odstránený a Projekt už nebude možné obnoviť.

5.4 V prípade, že Zákazník najneskôr do šiestich mesiacov od expirácie Projektu zaplatí čiastku podľa odstavca 4.1., bude jeho Projekt automaticky obnovený.

5.5 Upgates si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo ukončiť Užívateľský účet alebo Projekt a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služby, v prípade, že obsah takéhoto Projektu bude v rozpore s dobrými mravmi, proti rasovej tolerancii, proti sexuálnej tolerancii, proti náboženskej tolerancii či náboženskému presvedčeniu, proti politickému presvedčeniu a proti príslušným skutkovým podstatám trestného zákonníka alebo ak k tomu bude Upgates vyzvaný príslušnými úradmi štátnej moci. Takéto ukončenie Projektu bude mať za následok deaktiváciu alebo vymazanie Užívateľského účtu a Projektu, alebo prístupu k Užívateľskému účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkého obsahu Užívateľského účtu alebo Projektu. Upgates si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovať Službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

5.6 K pozastaveniu prevádzky Služby dochádza po expirácii Peňaženky daného Projektu, tzn. dosiahnutí peňažnej čiastky menšej, než je nulová hodnota. Do tej doby je účet Zákazníka stále aktívny. Pokiaľ Zákazník nechce, aby bol Projekt viditeľný pre osoby tretích strán v čase, keď ešte nie je expirovaná Peňaženka, môže si v Peňaženke vymazať nastavenú doménu. Zároveň má Zákazník päťdňovú lehotu na to, aby si stiahol obsah Projektu pre archiváciu, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa ukončenia poskytovania Služby. Následne budú všetky dáta nenávratne odstránené. Dáta si Zákazník môže stiahnuť iba pomocou oficiálnych exportných súborov, ktoré sú vo formátoch XML a CSV. Žiadny iný databázový export Upgates neumožňuje.

5.7 Zákazník môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. V prípade, že má Zákazník v Peňaženke nevyužité peniaze, ktoré žiada vrátiť, je povinný napísať na e-mailovú adresu info@upgates.sk, že Projekt ukončuje a žiada o vrátenie nevyužitých peňažných prostriedkov. Zmluva je ukončená okamihom doručenia e-mailu na adresu info@upgates.sk, k zrušeniu Projektu dôjde bez zbytočného odkladu.

6. MODIFIKÁCIE SLUŽBY A CENOVÉ PODMIENKY

6.1 Upgates nezodpovedá za možné náhodné prerušenie poskytovania Služby či prepojených služieb tretích strán. Upgates si ďalej vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie Služby na nevyhnutne potrebný čas na údržbu serverov a systémov. Upgates prehlasuje, že v rámci svojich možností sa pokúsi upozorniť Zákazníka o možnosti prerušenia, avšak zároveň upozorňuje na možnosť náhodného prerušenia bez predchádzajúceho upozornenia. Po dobu preukázateľného prerušenia poskytovania Služby Zákazníkovi nebude cena tejto Služby účtovaná, pokiaľ bude závada trvať dlhšie ako 24 hodín.

Upgates sa zaväzuje Službu priebežne modifikovať za účelom zabezpečenia lepšej funkčnosti a pridávania nových funkcií, avšak tiež pripúšťa možnosť zániku niektorých funkcií, ktorý však nebude mať za následok podstatné zhoršenie Služby či stratu funkčnosti Služby.

6.2 Ceny všetkých služieb Upgates, vrátane poplatkov za služby, možno meniť až po 10 dňoch od oznámenia týchto zmien. Oznámenie môže byť vykonané kedykoľvek a musí byť publikované na stránkach Upgates alebo v samotnej Službe.

6.3 Cena Služby, rozsah služieb a Nadštandardné služby sú stanovené v cenníku Upgates na adrese https://www.upgates.sk/cennik, prípadne v jej jazykových mutáciách.

6.4 Upgates nenesie zodpovednosť voči Zákazníkovi ani voči žiadnej tretej strane za prípadné pozastavenie alebo prerušenie služby Upgates v prípadoch napríklad výpadkov serverov či chýb v softvéri.

6.5 Upgates zaistí Zákazníkovi technickú podporu na obsluhu Služby prostredníctvom ticketovacieho systému podpory (rozsah max. 10 požiadaviek / mesiac).

7. AUTORSKÉ PRÁVA A VLASTNÍCTVO OBSAHU

7.1 Upgates neuplatňuje žiadny nárok na duševné vlastníctvo obsahu, ktorý Zákazník do Služby vloží. Keďže je vložený obsah zobrazovaný verejne, dáva Zákazník súhlas s tým, že ostatní si ho môžu prezerať a šíriť.

7.2 Upgates Zákazníkovi spolu s ponúkanou Službou poskytuje nevýhradnú licenciu, ktorá je ďalej neprevoditeľná, pričom táto licencia je chránená všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi ochranu práv duševného vlastníctva. Licencia je poskytovaná po dobu, po ktorú bude Upgates poskytovať Zákazníkovi svoje služby.

8. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

8.1 Upgates si vyhradzuje právo kedykoľvek v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok Služby.

8.2 O zmenách Podmienok Služby a ich uverejnení bude Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu, a to najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

8.3 V prípade jednostrannej zmeny Podmienok Služby môže Zákazník zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, a to najneskôr v deň účinnosti nadobudnutia jednostrannej zmeny.

8.4 Najnovšia verzia Podmienok Služby je dostupná na adrese https://www.upgates.sk/obchodne-podmienky.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutné k úspešnému vybaveniu objednávky (meno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budú použité k splneniu zákonných povinností a záväzkov uvedených v zmluve a v týchto obchodných podmienkach, ako je napr. vybavenie objednávky alebo vybavovanie reklamácie a pod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy k rokovaniam nevyhnutným a úzko spojeným s plnením povinností poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež sú prípadne spracovávané prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

9.2 Údaje sú k dispozícii iba Upgates, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku Podmienok Služby a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

9.3 Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, že tieto jeho údaje budú využité poskytovateľom za účelom ponúkania svojich produktov.

9.4 Zákazník a Upgates sa vzájomne zaväzujú dôverne zaobchádzať so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo nie sú určené ako rozpoznateľné pre tretiu osobu.

9.5 Služby Upgates používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu Zákazník súhlasí s použitím spomínanej technológie.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1 Upgates zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností poskytovania Služby alebo Nadštandardných služieb, a to do výšky ceny za poskytované služby za jeden mesiac. Upgates nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené chybami dodávky alebo jej chybnými výstupmi, ak boli spôsobené Zákazníkom, tretími osobami či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (napríklad vyššia moc). Upgates však zaisťuje bezproblémovú prevádzku v 99 % prípadov za rok.

10.2 Technická podpora je k dispozícii iba pre platiacich držiteľov Užívateľských účtov a je k dispozícii iba prostredníctvom formulára v administračnej časti Služby.

10.3 Zákazník súhlasí, že nebude reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, alebo zneužívať akejkoľvek časti Služby bez výslovného písomného povolenia Upgates. Všetky kódy a know-how, ktoré Zákazníkovi budú poskytované zo strany Upgates či Služby, zostávajú majetkom Upgates, čo znamená, že s ním nemôže byť zo strany Zákazníka zaobchádzané ako s vlastným majetkom a k prechodu vlastníckych ani obdobných práv nedochádza.

10.4 Upgates má právo uverejniť v päte a v meta dáta zdrojového kódu Projektu odkaz na Upgates, ako vývojárov Služby, a to po celú dobu fungovania Projektu. Zákazník nesmie tento odkaz odstrániť bez dovolenia Upgates. V prípade odstránenia prepojenia z Projektu bude k mesačnému nájmu tohto Projektu účtovaná kompenzačná suma vo výške 15 EUR bez DPH / mesiac.

10.5 Upgates má právo zobraziť na svojom webe na stránke Referencie odkazy na realizované Projekty, ktoré si vybral podľa vlastného uváženia.

10.6 Zaplatením minimálneho poplatku za používanie Služby získava Zákazník dátové úložisko v objednanom rozsahu na serveri Upgates a možnosť použitia objednaných nástrojov Služby na vytváranie vlastného obsahu a Projektov. Zaplatenie minimálneho poplatku neznamená obstaranie Služby ako takej, vrátane zdrojových kódov a know-how. Služba je vždy a za všetkých okolností vlastníctvom Upgates, pokiaľ Upgates nerozhodne inak.

10.7 Verbálne, fyzické, písomné alebo iné zneužívanie (vrátane hrozby zneužitia alebo odplaty) akéhokoľvek Zákazníka Upgates, zamestnanca, člena, alebo zodpovednej osoby bude mať za následok okamžité zrušenie Užívateľského účtu.

10.8 Upgates má právo Zákazníkovi zasielať čas od času e-mailové správy informačného a ponukového charakteru.

10.9 Zákazník berie na vedomie, že technické spracovanie Projektov môže byť prenášané nešifrovaným spôsobom a môžu byť (a) prenášané prostredníctvom rôznych sietí; a (b) menené za účelom prispôsobenia sa technickým požiadavkám využívaných sietí alebo zariadení.

10.10 Zákazník nesmie nahrávať, zverejňovať, hosťovať, alebo prenášať nevyžiadané e-maily, SMS, alebo "spam" správy.

10.11 Nie je dovolené používať počítačové červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy.

10.12 Ak Zákazníkom využívaná šírka pásma výrazne prekročí priemerné využitie šírky pásma ostatných Zákazníkov Služby (miera prekročenia je stanovená podľa uváženia Upgates), vyhradzuje si Upgates právo okamžite na nevyhnutnú dobu deaktivovať príslušný Užívateľský účet alebo určité Projekty, alebo obmedziť aktivitu hostingu do doby, než Zákazník zaistí zníženie šírky svojho pásma. V prípade výrazného prekročenia priemerného využitia šírky pásma Upgates neručí za riadne fungovanie Služby a v takom prípade odporúča upgradovanie Služby tak, aby boli požiadavky Zákazníka zaistené.

10.13 Upgates neručí za to, že:

  • Služba splní špecifické subjektívne požiadavky a predstavy Zákazníka;
  • Služba bude prevádzkovaná bez prípadných prerušení, bezpečne alebo bezchybne;
  • výsledky získané z používania Služby budú úplne presné a spoľahlivé;
  • kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií či iného materiálu zakúpeného alebo získaného prostredníctvom Služby splní očakávania Zákazníka.

10.14 Služba je poskytovaná všetkým klientom, pričom nemožno individuálne prispôsobovať Službu subjektívnym prianiam a požiadavkám.

10.15 Zákazník berie na vedomie, že Upgates nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, goodwill, použitia, údajov, alebo iných nehmotných strát (aj keď bol Upgates upozornený na možnosť takýchto škôd) vyplývajúcich z:

  • použitia alebo neschopnosti používať Službu (prípadne jej časť);
  • nákladov na obstaranie náhradného tovaru a služieb vyplývajúcich z tovaru, dát, informácií alebo služieb zakúpených alebo získaných alebo prijatých správ alebo uzavretých transakcií prostredníctvom Služby;
  • neoprávneného prístupu alebo zasahovania do procesov alebo dát;
  • vyhlásení alebo postojov tretej strany o Službe.

10.16 V prípade vzniku škody podľa odstavca 13 tohto oddielu je Upgates ochotný škodu kompenzovať do výšky jedného mesačného paušálu, ktorý bude uložený v Peňaženke.

10.17 Podmienky Služby predstavujú ucelenú dohodu medzi Zákazníkom a Upgates a stanovujú spôsob použitia Služby, nahrádzajúci všetky predchádzajúce dohody medzi Zákazníkom a Upgates (vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok Služby).

Otázky týkajúce sa Podmienok Služby zasielajte na e-mail info@upgates.sk.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.