Obchodné a prevádzkové podmienky služby Upgates

Obchodné a prevádzkové podmienky služby Upgates

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 12.4.2023

Spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina (ďalej len „Upgates“) je spoločnosťou umožňujúcou tvorbu e-shopov (ďalej len "Projekt") a to prostredníctvom využitia služieb Upgates na doménach, subdoménach a jazykových mutáciách vo vlastníctve Upgates (ďalej len "Služba").

Používaním Služby za účelom vytvorenia svojho Projektu súhlasíte s nasledujúcimi záväznými obchodnými a prevádzkovými podmienkami Služby Upgates (ďalej len „Podmienky Služby“).

1. PODMIENKY VEDENIA ÚČTU

1.1 Každý záujemca (ďalej len „Zákazník“) o vytvorenie Projektu je povinný vytvoriť si na Službe svoj užívateľský účet (ďalej len „Užívateľský účet“). Užívateľský účet si môže založiť právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 14 rokov. Subjekty so sídlom mimo územia Českej republiky môžu byť len právnickými osobami s platným a aktívnym identifikačným číslom osoby (ďalej len „IČO“). Pre založenie Užívateľského účtu je nutné vyplniť informácie požadované registračným formulárom. Založením účtu Zákazník uzatvára s Upgates zmluvu a prehlasuje, že súhlasí s týmito Podmienkami Služby.

1.2 Každý Zákazník je povinný chrániť prihlasovacie údaje k svojmu Užívateľskému účtu a dátovému úložisku Projektu tak, aby nemohli byť zneužité neoprávnenou osobou.

1.3 Zákazník je zodpovedný za všetok obsah, ktorý buď on alebo iné oprávnené osoby vloží do Užívateľského účtu a za všetky vykonávané aktivity. Všetok obsah aj aktivity musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že dôjde k porušeniu právneho predpisu či Podmienok Služby, je Upgates oprávnený znemožniť záujemcovi prístup do Užívateľského účtu a tento rovnako odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

2. ZÁLOHOVANIE

2.1 Zálohy databázy (tj. prevažne textový a obrázkový obsah) sa vykonávajú vždy raz denne v nočných hodinách. Udržiavaných je vždy päť najnovších denných záloh a tri najnovšie týždenné zálohy (vždy od pondelka). Obnovu zálohy na základe individuálnej požiadavky Zákazníka je možné vykonať za poplatok podľa rozsahu prác a hodinovej sadzby Služby.

2.2 Záloha grafiky (tj. prevažne vizuál a rozloženie) Projektu prebieha automaticky raz denne v nočných hodinách. Obnovu zálohy na základe individuálnej požiadavky Zákazníka je možné vykonať za poplatok podľa rozsahu prác a hodinovej sadzby Služby.

3. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC SLUŽIEB – DOPLNKY, MARKETPLACE A PROVÍZNY SYSTÉM

3.1 Upgates ponúka okrem Služby tiež možnosť dohodnúť si pre realizáciu svojho Projektu nadštandardné služby. Nadštandardnými službami sa rozumejú hlavne úpravy Projektu podľa cenníka na webe Upgates, prípadne rozširujúce služby inzerované na Marketplace (ďalej tiež len „Nadštandardné služby“).

3.2 Služba ponúka prepojenie Projektu na služby tretích strán (ďalej len „Doplnky“). Zoznam Doplnkov je uvedený na webe Upgates v sekcii Doplnky na adrese: https://www.upgates.sk/doplnkov. Upgates ručí a poskytuje technickú podporu podľa odseku 6.5 len tým Doplnkom, pri ktorých je sám poskytovateľom. Upgates zodpovedá len za ponúkané prepojenie, nie fungovanie prepojenej služby ako takej. V cene Doplnku nie je zahrnutá cena alebo prenájom prepojenej služby.

3.3 Zákazník berie na vedomie, že v prípade Doplnku, pri ktorom nie je Upgates poskytovateľom, je vzťah definovaný podľa podmienok, ktoré stanoví tretia strana (poskytovateľ Doplnku); Upgates za neho nenesie žiadnu zodpovednosť, ktorá by mohla byť spôsobená na základe alebo v súvislosti s Doplnkom.

3.4  Okrem Doplnkov sú Zákazníkovi prostredníctvom inzerátov sprostredkované rozširujúce služby nevyhnutné či užitočné pre prevádzkovanie e-shopov (ďalej len „Marketplace“). Služby v sekcii Marketplace na adrese: https://marketplace.upgates.sk/ sú treťou stranou poskytované na základe podmienok dohodnutých medzi Zákazníkom a treťou stranou (poskytovateľ rozširujúcej služby); Upgates za ne nenesie žiadnu zodpovednosť, ktorá by mohla byť spôsobená na základe alebo v súvislosti s rozširujúcou službou z Marketplace. 

3.5 Cena za Nadštandardné služby poskytované Upgates sa odvíja od počtu hodín potrebných na vykonanie jednotlivej Nadštandardnej služby, pričom hodinová sadzba a počet predpokladaných hodín strávených na plnení konkrétnej Nadštandardnej služby je Zákazníkovi oznámený dopredu prostredníctvom ticketu v systéme zákazníckej podpory.

3.6 Pri dohodnutí Nadštandardných služieb, ktoré vyžadujú vstupné náklady na implementáciu, je Zákazníkovi odporúčané použiť objednávkový formulár umiestnený na stránke danej Nadštandardnej služby, a to za účelom úspešného definovania a realizácie požiadavky.

3.7 Prípadnú reklamáciu Doplnku, kde je poskytovateľom Upgates, je Zákazník povinný uplatniť najneskôr do 48 hodín. V prípade reklamácie Doplnku, ktorý poskytuje tretia strana, či služieb z Marketplace, postupuje Zákazník podľa podmienok dohodnutých s treťou stranou.     

Prípadné reklamácie Nadštandardnej služby realizovanej treťou stranou (prevádzkujúcou Doplnok alebo službu na Marketplace) sa riadia doplnkovými zmluvnými podmienkami dohodnutými medzi Zákazníkom a poskytovateľom tejto Nadštandardnej služby. 

3.8 Zákazník berie na vedomie, že sa môže registrovať a čerpať provízia za odporúčanie Služieb v rámci provízneho systému na adrese: https://www.upgates.sk/a/registracia-do-provizneho-systemu. Pre registráciu do systému je nutné zadať svoje platné IČO.

V prípade zadania neplatného IČO alebo iných fakturačných údajov nebude provízia za odporúčanie Služieb vyplatená. Pokiaľ nedôjde k uvedeniu správnych fakturačných údajov ani do 12 mesiacov od výzvy, ktorú Upgates zašle, nárok Zákazníka na provízie zaniká bez náhrady.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Pokiaľ sa Zákazník nedohodne inak, tak Platba za Služby a Nadštandardné služby prebieha prostredníctvom tzv. peňaženky (ďalej len „Peňaženka“) . Do Peňaženky musí Zákazník vložiť finančný obnos v minimálnej výške 100 CZK alebo 5 EUR podľa nastavenej meny a v maximálnej výške trojnásobku mesačnej odporúčanej platby (pokiaľ nevkladá prostriedky za účelom zaplatenia ročného predplatného podľa odseku 4.6) uvedenej v peňaženke Projektu v oddiele Finalizácia. Finančný obnos je možné vložiť bankovým prevodom alebo uhradiť platobnou kartou. Potom, čo zaplatená suma dorazí na účet Upgates, bude Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu zaslaná faktúra.

4.2 Po založení Užívateľského účtu začína Zákazníkovi bežať bezplatná tridsaťdňová lehota používania Služby, ktorá slúži na bezpečné zoznámenie sa s možnosťami, ktoré Služba ponúka a na vytvorenie Projektu.

4.3 Po uplynutí bezplatného tridsaťdňového používania má Zákazník na výber, či chce aj naďalej pokračovať v používaní Služby, či nie. Pokiaľ áno, musí mať Zákazník v Peňaženke finančnú sumu v aspoň takej výške, aby pokryla používanie Služby na jeden deň. V prípade, že Zákazník takú finančnú čiastku nebude mať, budú obmedzené možnosti používania Služby podľa článku 5 Podmienok Služby. Pri obmedzení možnosti používať Službu sa do administrácie môže prihlásiť len majiteľ Projektu, a to len za účelom dobitia požadovaných prostriedkov pre riadne používanie Služby.

4.4 Bezplatné tridsaťdňové používanie je možné tiež skrátiť, pokiaľ Zákazník pred uplynutím tejto doby nabije finančnú čiastku do Peňaženky svojho Projektu a nastaví doménu Projektu.

4.5 Platby za využívanie Služby sú účtované raz denne odčítaním príslušnej čiastky z Peňaženky. V prípade, že Zákazník nebude mať v Peňaženke dostatočný finančný obnos, bude na to upozornený prostredníctvom e-mailu.

4.6 Zákazník má možnosť hradiť Službu v rámci ročného predplatného (ďalej len „Predplatená tarifa“), a to vo výške jedenástich mesačných prenájmov vybranej tarify podľa cenníka na adrese https://www.upgates.sk/cennik. Predplatená tarifa sa nevzťahuje na Nadštandardné služby. V prípade, že Zákazník nad rámec Služby využíva Nadštandardné služby, je nutné, aby mal v peňaženke finančné prostriedky pre dennú prevádzku týchto služieb nad rámec Predplatenej tarify. V rámci Predplatenej tarify sa na Zákazníka naďalej vzťahuje odsek 4.3 Podmienok Služby. 

4.7 Zákazník môže v priebehu Predplatenej tarify prejsť na vyššiu tarifu, v takom prípade je však potrebné kontaktovať obchodné oddelenie prostredníctvom e-mailu obchod@upgates.cz a následne cenový rozdiel uhradiť. Zákazník berie na vedomie, že v prípade prechodu na nižšiu tarifu nie je možné požadovať vrátenie finančných prostriedkov uhradených v rámci Predplatenej tarify. Uhradené finančné prostriedky za predplatenú tarifu nie je možné vrátiť ani v situácii, kedy Zákazník ukončí Projekt predčasne.

4.8 Pre prípad navýšenia funkcionality (upgrade na vyššiu tarifu) alebo zníženia funkcionality (downgrade na nižšiu tarifu) Služby musí Zákazník vždy vykonať objednanie/zrušenie funkcionality prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. V priebehu nákupu upgradu bude Zákazník informovaný o cene za tento upgrade. V prípade dokončenia nákupu upgradu je poplatok za využívanie novej funkcionality nevratný. V prípade downgradu nebudú Zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky do Peňaženky, ale budú použité na ďalšiu prevádzku objednanej Služby. Zákazník berie na vedomie, že downgradom môže prísť o niektoré funkcionality, ktoré sú viazané k vyššej tarife.

4.9 Upgates upozorňuje na to, že v prípade zvolenia downgradu môže dôjsť k strate funkčnosti, kapacity alebo výkonu Projektu Zákazníka. Za tieto straty nie je Upgates zodpovedný.

4.10 Všetky ceny uvedené v aktuálnom cenníku Upgates sú vždy uvedené bez daní, dávok alebo cla uložených daňovými úradmi. Povinnosť zaplatiť tieto dane, dávky alebo clo sa riadi vždy platnými právnymi predpismi.

5. ZRUŠENIE A UKONČENIE

5.1 Pokiaľ v Peňaženke nie je finančný obnos aspoň na denný prenájom Služby, dôjde k pozastaveniu administračnej časti Projektu, tj. riadna prevádzka Projektu nebude možná. Počas tejto doby je Zákazníkovi účtovaná príslušná čiastka za dennú prevádzku, a to po dobu 10 dní.

5.2 V prípade, že Zákazník ani do 10 dní odo dňa exspirácie Projektu neuhradí finančný obnos za prebehnutú dennú prevádzku vrátane dodržania podmienky podľa odseku 4.3 vety druhej, dôjde k pozastaveniu webovej časti Projektu, tj. jeho e‑shop nebude pre tretie osoby viditeľný. Zákazníkovi je v takom prípade rovnako zrušená e‑mailová schránka Projektu zriadená na serveroch Upgates ako súčasť Služby, vrátane zmazania jej kompletného obsahu bez nutnosti vykonať akúkoľvek zálohu a obnovu v budúcnosti. Po uplynutí 10 dní odo dňa exspirácie Projektu už nebude od Zákazníka vyžadovaná čiastka za dennú prevádzku podľa predchádzajúceho odseku.

5.3 V prípade, že Zákazník ani po uplynutí šiestich mesiacov od exspirácie Projektu nezaplatí finančný obnos podľa predchádzajúceho odseku, jeho Užívateľský účet aj s Projektom bude nenávratne zmazaný a Projekt už nebude možné obnoviť.

5.4 V prípade, že Zákazník najneskôr do šiestich mesiacov od exspirácie Projektu zaplatí čiastku podľa odseku 5.2, bude jeho Projekt automaticky obnovený.

5.5 Upgates si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo ukončiť Užívateľský účet alebo Projekt a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služby, v prípade, že obsah takého Projektu bude v rozpore s dobrými mravmi, proti rasovej tolerancii, proti sexuálnej tolerancii, proti náboženskej tolerancii či náboženskému presvedčeniu, proti politickému presvedčeniu a proti príslušným skutkovým podstatám trestného zákonníka alebo pokiaľ k tomu bude Upgates vyzvaný príslušnými úradmi štátnej moci. Také ukončenie Projektu bude mať za následok deaktiváciu alebo zmazanie Užívateľského účtu a Projektu, alebo prístupu k Užívateľskému účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkého obsahu Užívateľského účtu alebo Projektu. Upgates si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovať Službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

5.6 K pozastaveniu prevádzky Služby dochádza po exspirácii Peňaženky daného Projektu, tzn. dosiahnutí peňažnej čiastky menšej, ako je nulová hodnota. Do tej doby je účet Zákazníka stále aktívny. Pokiaľ Zákazník nechce, aby bol Projekt viditeľný pre osoby tretích strán v dobe, kedy ešte nie je exspirovaná Peňaženka, môže si v Peňaženke zmazať nastavenú doménu. Zároveň má Zákazník päťdňovú lehotu na to, aby si stiahol obsah Projektu pre archiváciu, pričom táto lehota začína bežať odo dňa ukončenia poskytovania Služby. Následne budú všetky údaje nenávratne odstránené. Údaje si Zákazník môže stiahnuť len pomocou oficiálnych exportných súborov, ktoré sú vo formátoch XML a CSV. Žiadny iný databázový export Upgates neumožňuje.

5.7 Zákazník môže Službu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu. V prípade, že má Zákazník v Peňaženke nevyužité peniaze, ktoré žiada vrátiť, je povinný napísať ako majiteľ Projektu prostredníctvom ticketu v systéme zákazníckej podpory, že Projekt ukončuje a žiada o vrátenie nevyužitých finančných prostriedkov. Zmluva je ukončená okamihom potvrdenia ticketu v systéme zákazníckej podpory, k zrušeniu Projektu dôjde bez zbytočného odkladu.

6. MODIFIKÁCIE SLUŽBY A CENOVÉ PODMIENKY

6.1 Upgates neručí za možné náhodné prerušenie poskytovania Služby či prepojených služieb tretích strán. Upgates si ďalej vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie Služby na nevyhnutne nutnú dobu na údržbu serverov a systémov. Upgates prehlasuje, že v rámci svojich možností sa pokúsi upozorniť Zákazníka o možnosti prerušenia, avšak zároveň upozorňuje na možnosť náhodného prerušenia bez predchádzajúceho upozornenia. Počas doby preukázateľného prerušenia poskytovania Služby Zákazníkovi nebude cena tejto Služby účtovaná, pokiaľ bude chyba trvať dlhšie ako 24 hodín. 

Upgates sa zaväzuje Službu priebežne modifikovať na zaistenie lepšej funkčnosti a pridávať nové funkcie, avšak rovnako pripúšťa možnosť zániku niektorých funkcií, ktoré však nepovedú k podstatnému zhoršeniu Služby či k strate funkčnosti Služby.

6.2 Ceny všetkých Služieb, vrátane Nadštandardných služieb (okrem služieb Marketplace), je možné meniť až po 10 dňoch od oznámenia týchto zmien. Oznámenie môže byť vykonané kedykoľvek a musí byť publikované na stránkach Upgates alebo v Službe samotnej.

6.3 Cena Služby, rozsah služieb a Nadštandardné služby (okrem služieb Marketplace) sú stanovené v cenníku Upgates na adrese https://www.upgates.sk/cennik#surcharge, prípadne na jej jazykových mutáciách.

6.4 Upgates nenesie zodpovednosť voči Zákazníkovi ani voči žiadnej tretej strane za prípadné pozastavenie alebo prerušenie Služby v prípadoch napríklad výpadku serverov či chýb v softvéri.

6.5 Upgates zaistí Zákazníkovi technickú podporu k obsluhe Služby prostredníctvom ticketu v systéme zákazníckej podpory (rozsah max. 10 požiadaviek/mesiac).

7. AUTORSKÉ PRÁVA A VLASTNÍCTVO OBSAHU

7.1 Upgates neuplatňuje žiadny nárok na duševné vlastníctvo obsahu, ktorý Zákazník do Služby vloží. Pretože je vložený obsah zobrazovaný verejne, dáva Zákazník súhlas s tým, že ostatní si ho môžu prezerať a zdieľať.

7.2 Upgates Zákazníkovi spolu s ponúkanou Službou poskytuje nevýhradnú licenciu, ktorá je ďalej neprevoditeľná, pričom táto licencia je chránená všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi ochranu práv duševného vlastníctva. Licencia je poskytovaná po dobu, po ktorú bude Upgates poskytovať Zákazníkovi svoje služby.

8. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

8.1 Upgates si vyhradzuje právo kedykoľvek v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok Služby.

8.2 O zmenách Podmienok Služby a ich uverejnení bude Zákazník informovaný prostredníctvom e‑mailu, a to najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

8.3 V prípade jednostrannej zmeny Podmienok Služby môže Zákazník zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, a to najneskôr v deň účinnosti nadobudnutia jednostrannej zmeny.

8.4 Najnovšiu verziu Podmienok Služby si môžete prezrieť kedykoľvek na adrese https://www.upgates.sk/obchodne-podmienky-1.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A MLČANLIVOSŤ

9.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutne nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností a záväzkov uvedených v zmluve a v Podmienkach Služby, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade na vybavovanie reklamácií apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre konanie nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Upgates (ďalej pre tento článok tiež „poskytovateľ“) a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov – spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

9.2 Údaje sú k dispozícii len Upgates, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku Podmienok Služby a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

9.3 Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje boli využité poskytovateľom za účelom ponúkania svojich produktov.

9.4 Služby Upgates používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a pre analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu Zákazník súhlasí s použitím spomínanej technológie.

9.5 Za Dôverné informácie sú podľa Podmienok Služby považované všetky informácie poskytnuté vzájomne. Hlavne informácie, ktoré sa Zákazník dozvedel v súvislosti s používaním Služby, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou Upgates, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť utajené, a to za predpokladu, že sú predmetné informácie označené ako dôverné informácie, alebo ich dôvernosť vyplýva z platných právnych predpisov. 

9.6 Za Dôverné informácie sa výslovne považujú rovnako všetky užívateľské údaje či informácie, obsiahnuté v Službe alebo v Nadštandardných službách, prípadne aj komunikácia pred uzatvorením zmluvy. 

9.7 Zákazník a Upgates sa zaväzuje, že neverejné a chránené informácie (ďalej tiež len „Dôverné informácie“) iným subjektom neoznámi, nesprístupní, neskopíruje a neumožní ich skopírovanie ani nevyužije pre seba alebo pre inú osobu. Zaväzuje sa zachovať ich v prísnej tajnosti a oznámiť ich výlučne tým svojim zamestnancom alebo poddodávateľom, ktorí sú poverení používaním Služby a za týmto účelom sú oprávnení sa s týmito informáciami v nevyhnutnom rozsahu zoznámiť. Zákazník aj Upgates sa zaväzuje zabezpečiť, aby aj tieto osoby považovali uvedené informácie za dôverné a zachovávali o nich mlčanlivosť. Zákazník a Upgates sa navzájom informujú, pokiaľ by bolo oznámenie Dôvernej informácie vyžadované právnymi predpismi, úradmi alebo súdmi. 

9.8 V prípade, kedy má Zákazník úmysel oznámiť Dôverné informácie, odporúča sa neoznamovať tieto informácie formou e-mailu, ale využiť zabezpečený spôsob, na ktorom sa dohodne s Upgates. 

9.9 Zákazník je povinný zlikvidovať všetky neverejné či chránené informácie, ktoré sa dozvedel v priebehu používania Služby potom, čo bude plnenie z tejto zmluvy ukončené, či už splnením alebo iným spôsobom zániku tejto zmluvy.

9.10 Povinnosť ochrany neverejných a chránených informácií trvá bez ohľadu na uzatvorenie zmluvy či ukončenie Projektu. Povinnosť mlčanlivosti trvá po ukončení Projektu po dobu ďalších 3 rokov.

9.11 Pokiaľ Zákazník poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku, je povinný zaplatiť Upgates zmluvnú pokutu vo výške 50.000 CZK (padesát tisíc korún českých), prípadne ekvivalent prepočítaný do EUR podľa kurzu ČNB, a to za každý zistený prípad. Zmluvná pokuta je splatná okamihom, kedy je povinnosť porušená. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu prípadne vzniknutej škody. Náhradu škody je možné vymáhať samostatne mimo zmluvnej pokuty v plnej výške.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1 Upgates zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností poskytovania Služby alebo Doplnku podľa odseku 3.2, a to do výšky ceny za poskytované služby za jeden mesiac. Upgates nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené chybami dodávky alebo jej chybnými výstupmi, pokiaľ boli spôsobené Zákazníkom, treťou stranou či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (napríklad vyššia moc). Upgates však zaisťuje bezproblémovú prevádzku v 99 % prípadov za rok.

10.2 Technická podpora je k dispozícii len pre platiacich držiteľov Užívateľských účtov a je k dispozícii len prostredníctvom formulára v administračnej časti Služby.

10.3 Zákazník súhlasí, že nebude reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, alebo zneužívať akékoľvek časti Služby bez výslovného písomného povolenia Upgates. Všetky kódy a know‑how, ktoré Zákazníkovi budú poskytované zo strany Upgates či Služby zostávajú majetkom Upgates, čo znamená, že s nimi nemôže byť zo strany Zákazníka nakladané ako s vlastným majetkom a k prechodu vlastníckych ani obdobných práv nedochádza.

10.4 Upgates má právo viditeľne zverejniť v pätičke a v meta data zdrojového kódu Projektu odkaz na Upgates, ako vývojára Služby, a to po celú dobu fungovania Projektu. Zákazník nesmie tento odkaz odstrániť bez zvolenia Upgates. V prípade odstránenia odkazu z Projektu bude k mesačnému prenájmu tohto Projektu účtovaná kompenzačná suma 15 EUR bez DPH / mesiac.

10.5 Upgates má právo zobraziť na svojom webe na stránke Referencie a na sociálnych sieťach odkazy na realizované Projekty, ktoré si vybral podľa vlastného uváženia.

10.6 Zaplatením minimálneho poplatku za používanie Služby získava Zákazník dátové úložisko v objednanom rozsahu na serveri Upgates a možnosť použitia objednaných nástrojov Služby na vytváranie vlastného obsahu a Projektov. Zaplatenie minimálneho poplatku neznamená zakúpenie Služby ako takej vrátane zdrojových kódov a know-how. Služba je vždy a za všetkých okolností vlastníctvom Upgates, pokiaľ Upgates nerozhodne inak.

10.7 Verbálne, fyzické, písomné alebo iné zneužívanie (vrátane hrozby zneužitia alebo odplaty) akéhokoľvek Zákazníka, zamestnanca, člena, alebo zodpovednej osoby Zákazníka bude mať za následok okamžité zrušenie Užívateľského účtu.

10.8 Upgates má právo Zákazníkovi zasielať z času na čas e-mailové správy informačného a ponukového charakteru.

10.9 Zákazník berie na vedomie, že technické spracovanie Projektov môže byť prenášané nešifrovaným spôsobom a môže byť (a) prenášané prostredníctvom rôznych sietí; a (b) menené za účelom prispôsobenia sa technickým požiadavkám využívaných sietí alebo zariadení.

10.10 Zákazník nesmie nahrávať, zverejňovať, hosťovať, alebo prenášať nevyžiadané e-maily, SMS, alebo "spam" správy.

10.11 Nie je dovolené používať počítačové červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy.

10.12 Pokiaľ Zákazníkom využívaná šírka pásma výrazne prekročí priemerné využitie šírky pásma ostatných Zákazníkov Služby (miera prekročenia je stanovená podľa uváženia Upgates), vyhradzuje si Upgates právo okamžite na nevyhnutnú dobu deaktivovať príslušný Užívateľský účet alebo určité Projekty alebo obmedziť aktivitu hostingu do doby, kým Zákazník zaistí zníženie šírky svojho pásma. V prípade výrazného prekročenia priemerného využitia šírky pásma Upgates neručí za poriadnu funkciu Služby a v takom prípade odporúča upgradovanie Služby tak, aby boli požiadavky Zákazníka zaistené.

10.13 Upgates neručí za to, že: 

  • Služba splní špecifické subjektívne požiadavky a predstavy Zákazníka;
  • Zákazník nemá nastavené všetky potrebné parametre, ktoré vyžadujú jeho súčinnosť, prípadne sú parametre zo strany Zákazníka zadané chybne;
  • Služba bude prevádzkovaná bez prípadných prerušení, bezpečne alebo bezchybne;
  • výsledky získané z používania Služby budú úplne presné a spoľahlivé;
  • kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií či iného materiálu zakúpeného alebo získaného prostredníctvom Služby splní očakávania Zákazníka.

10.14 Služba je poskytovaná všetkým klientom, pričom nemožno individuálne prispôsobovať Službu subjektívnym prianiam a požiadavkám.

10.15 Zákazník berie na vedomie, že Upgates nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, goodwill, použitia dát alebo iných nehmotných strát (aj keď bol Upgates upozornený na možnosť vzniku takých škôd) vyplývajúcich z: 

  • použitia alebo neschopnosti používať Službu (prípadne jej časť);
  • nákladov na zakúpenie náhradného tovaru a služieb vyplývajúcich z tovaru, údajov, informácií alebo služieb zakúpených alebo získaných alebo prijatých správ alebo uzatvorených transakcií prostredníctvom Služby;
  • neoprávneného prístupu alebo zasahovania do procesov alebo údajov;
  • prehlásenia alebo postojov tretej strany o Službe.

10.16 V prípade vzniku škody podľa odseku 10.13 je Upgates ochotný kompenzovať do výšky jedného mesačného paušálu, ktorý bude uložený v Peňaženke.

10.17 Podmienky Služby predstavujú ucelenú dohodu medzi Zákazníkom a Upgates a stanovujú spôsob použitia Služby, nahradzujú všetky predchádzajúce dohody medzi Zákazníkom a Upgates (vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok Služby).

Otázky týkajúce sa Podmienok Služby zasielajte priamo na technickú podporu prostredníctvom formulára z administrácie e-shopu v menu Podpora / Technická podpora / Nová otázka. 

Prípadne Vaše otázky pošlite na obchodný e-mail  sales@upgates.com.

 

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.